Název: Postoje žáků na Střední integrované škole živnostenské v Plzni k problematice "Domácího násilí"
Další názvy: Attitudes of students at the Secondary School Integrated business in Pilsen on the issue of "domestic violence"
Autoři: Spoustová, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Mošna, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5628
Klíčová slova: domácí násilí;pachatel;oběť;týrání;zanedbávání;dítě;rodina;policie;společnost
Klíčová slova v dalším jazyce: domestic violence;offender;victim;ill-usage;neglect;child;family;police;society
Abstrakt: Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala aktuální problém naší doby ?domácí násilí?. V teoretické části jsem se především zaměřila na základní odborné informace, které vedou k pochopení tohoto závažného problému. Upozorňuji také na znaky a formy domácího násilí a cyklus domácího násilí. Dále jsem objasňovala nejčastější osobnost pachatele a oběti i různé syndromy oběti domácího násilí. Ve stručnosti jsem se také zabývala legislativou a pomocí, která je obětem domácího násilí u nás poskytována. V praktické části jsem se zaměřila na jednu střední školu, ve které jsem provedla dotazníkové šetření, které mělo za úkol zjistit, do jaké míry jsou žáci o problematice domácího násilí informováni. Výsledky dotazníkového šetření potvrdili či vyvrátili stanovené hypotézy a upozornili na nutnost více se zabývat tímto problémem. Žáci sice mají určité znalosti v této problematice, ale nejsou zcela přesné.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with a current topic of our time ? ?domestic violence." The theoretical part focuses on the explanation of basic terms, which help readers understand this serious problem. The thesis describes the characteristics and forms of domestic violence and the cycle of domestic violence. Further, it is concerned with the description of the most frequent personality types for the perpetrators and the victims as well as with the various syndromes of the victims of domestic violence. The thesis also deals with the legislation and help being provided to the victims of domestic violence in the Czech Republic. The practical part is focused on a particular high school, in which research has been carried out through questionnaires in order to find out, to what extent the students are informed about domestic violence. The results of the research either confirmed or disproved the given hypotheses and pointed out the need of dealing with this problem. The students have certain knowledge in this field, however, their knowledge is not precise enough.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
P09B0031K_BP.pdfPlný text práce446,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
spoustova VP.pdfPosudek vedoucího práce19,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
spoustova OP.pdfPosudek oponenta práce35,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
spoustova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5628

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.