Název: Environmentální výchova na školách v plzeňském kraji z pohledu učitelů
Další názvy: Environmental education in schools in Pilsen Region from a perspective of teachers
Autoři: Machová, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Sovová, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5824
Klíčová slova: environmentální výchova;průřezové téma;učitelé;základní vzdělávání;Plzeňský kraj;pregraduální příprava;postgraduální příprava;koordináotor EVVO;revize RVP ZV
Klíčová slova v dalším jazyce: environmental education;cross-cutting theme;teachers;elementary education;Pilsen region;untergraduate teacher preparation;postgraduate teacher training;coordinator EVVO;review RVP ZV
Abstrakt: Práce se zabývá v obecné rovině environmentálním vzděláváním a v užším smyslu Environmentální výchovou. Zaměření teoretické části reflektuje pojetí Environnmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jednak obecně a jednak v základním vzdělávání, jeho ukotvení v pregraduální přípravě budoucích učitelů a možnosti postgraduální přípravy. Formulace výzkumných otázek a výzkumných cílů se odvíjí od teoretického zaměření práce. Praktická část se zabývá názory učitelů na možnosti realizace Environmentální výchovy v České republice a názory odborníků v tomto oboru. Jejich pohledy na realizaci Environmentální výchovy jsou srovnávány v diskusi.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on environmental education generally and in the narrower sense of environmental education as a cross-cutting theme. The focus of the theoretical concept reflects environmental education, training and awareness, it is anchoring in the preparation of future teachers undergraduate and postgraduate training opportunities. Formulation of research questions and research objectives are based on the theoretical orientation of the work. The practical part deals with their views about the possibilities for implementing environmental education in the Czech Republic and opinions of experts in this field. Their views on the implementation of environmental education are compared in the discussion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
machova VP.pdfPosudek vedoucího práce43,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
machova OP.pdfPosudek oponenta práce31,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
machova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5824

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.