Název: Čtení s porozuměním v angličtině na 1.stupni ZŠ
Další názvy: Reading with comprehension in English at Primary school
Autoři: Košlerová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Danuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5870
Klíčová slova: čtení s porozuměním;techniky kontroly čtení s porozuměním;způsoby čtení;učebnice
Klíčová slova v dalším jazyce: reading with comprehension;techniques of checking reading comprehension;ways of reading;textbooks
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou čtení s porozuměním, především jakými technikami je kontrolováno čtení s porozumění v učebnicích pro 5. ročník základní školy. Práce je rozdělena na dvě části ? teoretickou a praktickou. V teoretické části je představen pojem čtení, čtení v anglickém jazyce, proces čtení a jeho způsoby. V závěru jsou popsány jednotlivé techniky kontroly porozumění. Tyto tematické celky jsou rozděleny do osmi podkapitol. Práce vychází z odborných publikací, které jsou s tímto tématem spojeny. Výzkumné otázky jsou vymezeny v praktické části. Cílem bylo zjistit, jaké techniky kontroly porozumění se ve vybrané učebnici vyskytují nejvíce. Výsledky jsou zpracovány a prezentovány v předposlední kapitole. Jako nejvíce se vyskytující aktivity se ukázaly techniky typu ?Přečti a poslouchej?, ?Odpověz? a ?Najdi?.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with reading comprehension, especially with techniques which are mainly used to monitor reading comprehension in textbooks for year 5 of Primary school. The work is divided into two parts ? theoretical and practical. The theoretical part introduces the concept of reading, reading in English, the reading process and its methods. Individual techniques of reading comprehension are described at the end of this part. These thematic units are divided into eight sections. The work is based on scientific publications that are associated with this topic. The research questions are specified in the practical part. The aim was to determine what reading comprehension techniques prevail in the chosen textbook the most. The results are compiled and presented in the penultimate chapter. As the most frequent activities proved to be techniques such as "Read and listen", "Answer" and "Find".
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koslerova V.pdfPosudek vedoucího práce94,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koslerova O.pdfPosudek oponenta práce110,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koslerova.pdfPrůběh obhajoby práce36,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5870

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.