Název: Videokonference ve výuce anglického jazyka: výhody a problémy
Další názvy: Video Conferencing in ELT: Advantages and Problems
Autoři: Tamaru, Mark
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Libuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5872
Klíčová slova: Skype;videokonference;internetová komunikace;hlasové hovory;video hovory
Klíčová slova v dalším jazyce: Skype;videoconference;internet communication;voice calls;video calls
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá tématem definování výhod a nevýhod video konferenčních hovorů, jakožto metody pro výuku a studium. Předmět tématu video konferencí, jakožto metody sběru dat je popsán na konkrétním internetovém komunikačním klientovi představovaném jako Skype. Hlavní cíl výzkumu je poskytnout informace o možnostech komunikace s využitím video konferencí, a následně prozkoumat měřítka praktického uplatnění videokonferenčních hovorů mezi veřejností, stejně tak jako názory lidí na možnost použití videokonferencí pro účely vyučování a učení. Výzkum je realizován prostřednictvím 94 náhodných respondentů na dotazník v českém jazyce umístěném na internetu. Každý z respondentů vyplní dotazník. Data nasbíraná z dotazníků jsou poté statisticky zaznamenána a prezentována ve formě diagramů, jejichž aspekty jsou dále analyzovány s ohledem na četná omezení výzkumu. V poslední části diplomové práce jsou vyvozeny závěry, důsledky zjištění a rady pro učitele stejně tak jako pro budoucí výzkum.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with a topic of defining advantages and problems of video-conferencing as a method of teaching and learning. The subject of video-conferencing as a method of data collection is described on a concrete internet communicational client represented by Skype. The main aim of the research is to provide an information about possibilities of communication via video-conferencing and consequently to examine scales of a practical use of video-conferencing among the public, as well as their opinions on a possibility of using video-conferencing for the purposes of teaching and learning. The research is executed with ninety-four random respondents to a questionnaire in Czech language placed on the internet. Each of the respondents fills out the questionnaire. Data collected from the questionnaires are then statistically recorded and presented in form of diagrams, the implications of which are further analyzed with regard to certain number of limitations of the research. In the last part of the thesis, there are conclusions, implications of the results and suggestions for teachers as well as for the further research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Master´s Thesis - MARK TAMARU.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tamaru V.pdfPosudek vedoucího práce114,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tamaru O.pdfPosudek oponenta práce107,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tamaru.pdfPrůběh obhajoby práce38,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5872

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.