Název: Čarodějnické procesy na území Čech a Moravy v 16.-18. století
Další názvy: Witchcraft Trials in the Czech Lands and Moravia in the 16th-18th Centuries
Autoři: Kaplanová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Šedivý, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7014
Klíčová slova: čarodějnické procesy;České země;Jindřich František Boblig z Edelstadtu;Kryštof Alois Lautner;16.-18. století
Klíčová slova v dalším jazyce: witchcraft trials;Czech lands;Henry Francis Boblig of Edelstadt;Christopher Alois Lautner;16th-18th century
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena především na čarodějnické procesy vedené v oblasti Jesenicka a Šumperska v 16.-18. století. Zabývá se příčinami a průběhem těchto procesů a samozřejmě i osudy lidí, kteří byli z čarodějnictví obviněni a následně odsouzeni k trestu smrti. Zvláštní pozornost je věnována osobě Jindřicha Františka Bobliga z Edelstadtu, nechvalně známému inkvizitorovi, a jeho nejslavnější oběti šumperskému faráři a děkanovi Kryštofu Aloisi Lautnerovi. Práce je rovněž zaměřena na méně známé procesy 16.-18. století. Známý šumperský proces je zasazen do kontextu čarodějnických procesů tohoto období.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused especially on witchcraft trials led in the regions of Jeseník and Šumperk from the 16th to 18th century. It follows up the reasons and course of these trials and naturally life stories of people who were accused of witchcraft and then condemned to death. Particular attention is payed to the person of Henry Francis Boblig of Edelstadt, infamous inquisitor, and his most famous victim pastor and dean of Šumperk Christopher Alois Lautner. This thesis is focused also on less known witchcraft trials from the 16th to 18th century. Known trial of Šumperk is contextualized to the witch trials of this period.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Carodejnicke procesy na uzemi Cech a Moravy v 16.-18.stoleti.pdfPlný text práce568,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaplanova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce966,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaplanova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaplanova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce287,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7014

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.