Název: Kořeny Revoluce 25. ledna v Egyptě
Další názvy: The Roots of 25th January Revolution in Egypt
Autoři: Ron, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Písařová, Petra
Oponent: Burgrová, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7280
Klíčová slova: Egypt;Husní Mubarak;revoluce;25. ledna;volby;lidská práva;arabské jaro;diktatura;politika
Klíčová slova v dalším jazyce: Egypt;Husní Mubarak;revolution;25th January;elections;human rights;arab spring;dictatorship;politics
Abstrakt: Práce se zabývá diskurzem v egyptské vnitřní politice vedoucím k Revoluci 25. ledna v Egyptě. Konkrétně se práce věnuje oblasti vnitřní politiky a problematice lidských práv zasahující do politiky. Práce se soustředí na několik klíčových událostí a jevů v egyptské vnitřní politice, především v poslední dekádě (2000-2010) trvání Mubárakova režimu. Práce je podložena studiem relevantní literatury, detailními analýzami komentářů v denním tisku, zpráv lidskoprávních organizací, zpráv vládních institucí a odborných článků. Analýzou těchto událostí a jevů se autor pokouší najít, definovat a vysvětlit hlavní důvody, tedy takzvané "kořeny" egyptské revoluce z roku 2011.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the discourse of the egyptian interior policy leading to the events of the Revolution of 25 January. In particular it focuses on the fields of interior politics and human rights problematics connected to the political sphere in Egypt. This thesis focuses on several key events and phenomenons in the egyptian interior politics mostly in last decade (2000-2010) of the Mubarak regime and it's based on the studium of the relevant literature, detailed analysis of the commentaries in the daily newspapers, human rights organizations reports, governmental institutions reports and the scientific articles. By the analysis of these events and phenomenons, author was trying to find, define and explain the main reasons, so called 'roots', of the egyptian revolution of 2011.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
RON_DP.pdfPlný text práce565,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ron.pdfPosudek vedoucího práce207,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ron.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce333,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ron.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce119,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7280

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.