Title: Moje studijní portfolio
Other Titles: My study portfolio
Authors: Krbcová, Gabriela
Advisor: Zikmundová, Vladimíra
Referee: Lukavský, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7325
Keywords: portfolio;hodnocení;digitální portfolio;tištěné portfolio;prezentace;artfolio
Keywords in different language: Portfolio;assessment;digital portfolio;paper portfolio;presentation;artfolio
Abstract: Diplomová práce je zaměřená na portfolio studenta a na zpracování mého studentského portfolia. Nejdříve se teoreticky zajímám o využití portfolií ve školním prostředí, jaký je jich význam a role ve vzdělávacím procesu, rozlišuji druhy portfolií a jejich specifika. Následně se zabývám tím, co vlastně student katedry Výtvarné kultury za dobu svého studia vytvoří a archivuje a jak tyto práce může ve výsledku prezentovat. Praktická část diplomové práce je věnována dvěma způsobům prezentace portfolia. Jedním je digitální portfolio a druhým je tištěné portfolio. U obou verzí uvádím jejich obecné výhody a nevýhody, popisuji vlastní zpracování portfolia a rozlišuji prvky, které mohou studenti z mého zpracování portfolia převzít a naopak ty, které jsou víceméně na každém autorovi a jeho kreativitě.
Abstract in different language: This thesis is focused on the student's portfolio and processing of the student portfolio. First, I am theoretically interested in the use of portfolios in the school environment, their importance and role in the educational process. I also distinguish diffent types of portlofios and their specifics. Then I describe what a student of the Department of Art Culture creates and archives at studies and this work can result in the presentation. The practical part of the thesis deals with two methods of portfolio presentation. One is the digital portfolio and the second is printed portfolio. Both versions mention their general advantages and disadvantages, they also describe the actual processing of the portfolio and it distinguishes features that students can process from my portfolio and those that are more or less on each author and their creativity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_krbcova.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
Krbcova-Scan-vedouci-Zikmundova-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Krbcova-Scan-oponent-Lukavsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Krbcova Gabriela_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,44 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7325

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.