Název: Moje studijní portfolio
Další názvy: My study portfolio
Autoři: Krbcová, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Zikmundová, Vladimíra
Oponent: Lukavský, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7325
Klíčová slova: portfolio;hodnocení;digitální portfolio;tištěné portfolio;prezentace;artfolio
Klíčová slova v dalším jazyce: Portfolio;assessment;digital portfolio;paper portfolio;presentation;artfolio
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřená na portfolio studenta a na zpracování mého studentského portfolia. Nejdříve se teoreticky zajímám o využití portfolií ve školním prostředí, jaký je jich význam a role ve vzdělávacím procesu, rozlišuji druhy portfolií a jejich specifika. Následně se zabývám tím, co vlastně student katedry Výtvarné kultury za dobu svého studia vytvoří a archivuje a jak tyto práce může ve výsledku prezentovat. Praktická část diplomové práce je věnována dvěma způsobům prezentace portfolia. Jedním je digitální portfolio a druhým je tištěné portfolio. U obou verzí uvádím jejich obecné výhody a nevýhody, popisuji vlastní zpracování portfolia a rozlišuji prvky, které mohou studenti z mého zpracování portfolia převzít a naopak ty, které jsou víceméně na každém autorovi a jeho kreativitě.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the student's portfolio and processing of the student portfolio. First, I am theoretically interested in the use of portfolios in the school environment, their importance and role in the educational process. I also distinguish diffent types of portlofios and their specifics. Then I describe what a student of the Department of Art Culture creates and archives at studies and this work can result in the presentation. The practical part of the thesis deals with two methods of portfolio presentation. One is the digital portfolio and the second is printed portfolio. Both versions mention their general advantages and disadvantages, they also describe the actual processing of the portfolio and it distinguishes features that students can process from my portfolio and those that are more or less on each author and their creativity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KVK) / Theses (DEA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_krbcova.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krbcova-Scan-vedouci-Zikmundova-2013.PDFPosudek vedoucího práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krbcova-Scan-oponent-Lukavsky-2013.PDFPosudek oponenta práce2,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Krbcova Gabriela_2013.PDFPrůběh obhajoby práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7325

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.