Název: Sociální a právní aspekty postavení rodiny v České republice
Další názvy: Social and Legal Aspects of Family Status in the Czech Republic
Autoři: Chvátalová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Čabanová, Bohumila
Oponent: Žižkovský, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7384
Klíčová slova: rodina;funkce rodiny;sociologie rodiny;současná česká rodina;rodinná politika;problémy současné rodiny;zaměstnání;rodičovství
Klíčová slova v dalším jazyce: family;functions of family;sociology of family;contemporary czech family;family policy;problems of contemporary family;employment;parenthood
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit institut rodiny a problematiku s ním související. V první části je pozornost věnována základním pojmům týkajících se rodiny, charakteristice rodiny a jejím funkcím, které prošly v průběhu dějin velkými změnami. V další kapitole navazuje sociologie rodiny s nejvýznamnějšími světovými i národními autory. Dále se zabývám analýzou současné české rodiny po právní stránce. Zmiňuji také některé změny, které přinese Nový občanský zákoník v roce 2014, kdy nabude své účinnosti. Mým cílem je seznámit čtenáře také s důležitými informacemi o porodnosti, sexuálním chování, sňatečnosti a rozvodovosti české společnosti, protože právě tyto oblasti s rodinnou problematikou velmi souvisí. V rodinném životě se odráží politická opatření, proto je jedna z kapitol práce zaměřena také na rodinnou politiku v České republice. V úplném závěru této práce se zabývám problémem harmonizace rodinného a profesního života českých rodičů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this Bachelor work is to evaluate the institution of the family and the issues related to it. In the first part of this work I deal with the basic concepts, characteristics of the family and its functions, which underwent major changes throughout history. I continue with the family sociology with major global and national authors in the next chapter. Furthermore, I analyze the current Czech family in terms of legislation. I also mention some of the changes that the new Civil Code will bring in 2014 when it is coming into its effectiveness. My next aim is also to introduce the reader the important information of fertility, sexual behavior, marriage and divorce rates of the Czech society, because these topics very relate with the family issues. In the life of each family reflect the policy measures, that´s why one of the chapters focuses on family policy in the Czech Republic. The final part of this paper deals with the problem of harmonization of family and career life of Czech parents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce854,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chvatalova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce782,07 kBUnknownZobrazit/otevřít
Chvatalova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce808,35 kBUnknownZobrazit/otevřít
Chvatalova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce395,72 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7384

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.