Název: Nezaměstnanost a státní politika zaměstnanosti
Další názvy: The unemployment and the employment state policy
Autoři: Ticháčková, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Čabanová, Bohumila
Oponent: Žižkovský, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7402
Klíčová slova: nezaměstnanost;státní politika zaměstnanosti;úřad práce;veřejně prospěšné práce;příspěvek na zapracování;překlenovací příspěvek;příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program;rekvalifikace;ohrožené skupiny na trhu práce;agentury práce
Klíčová slova v dalším jazyce: unemployment;state employment policy;employment office;community services;training integration subsidies;bridging subsidies;transition subsidies for new business program;retraining;endangered group on labor market;work agency
Abstrakt: Nezaměstnanost je v naší společnosti chápána jako významný problém, který je třeba řešit. Nezaměstnanost je ekonomickým i sociálním problémem, jistá míra nezaměstnanosti je však přirozená a je známkou zdravé tržní ekonomiky. Pokud se člověk stane dlouhodobě nezaměstnaným, výrazně to ovlivní jeho život. Tyto důsledky se týkají mnoha oblastí, které spolu úzce souvisí. Zásadně je ovlivněna životní úroveň, osobní status nezaměstnané osoby, vztahy v rodině a okolí, ale také psychický a zdravotní stav nezaměstnaného. Nezaměstnaností jsou ohroženy některé skupiny obyvatel více než jiné. Jedná se především o starší osoby, nekvalifikované osoby, ženy, absolventy a osoby se zdravotním postižením. Státní politika zaměstnanosti se zabývá především programy, které by měly nezaměstnaným pomoci při hledání práce a nebo by měly vytvářet nová pracovní místa.
Abstrakt v dalším jazyce: In our society, unemployment is recognized as a significant problem that needs to be addressed. Although unemployment is an economic and social problem, a certain level of unemployment is natural and it is also a sign of a healthy market economy. If someone becomes a long-term unemployed person, it considerably affects his/her life. These consequences involve many areas that are closely related. It fundamentally influences not only the standard of living, the personal status of the unemployed person, relations in the family and neighborhood, but also the mental and health status of the unemployed. Unemployment is a bigger threat to some groups than to others. These include mainly the elderly, unskilled people, women, graduates and people with disabilities. The state employment policy focuses mainly on programs that should help the unemployed in job searching and/or create new jobs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Nezamestnanost a statni politika zamestnanosti - Tichackova Sarka.pdfPlný text práce849,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tichackova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce599,83 kBUnknownZobrazit/otevřít
Tichackova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce547,25 kBUnknownZobrazit/otevřít
Tichackova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce388,61 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7402

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.