Title: Porovnání exekuce správní a soudní
Other Titles: Comparison of administrative and judicial enforcement.
Authors: Machová Nová, Jitka
Advisor: Lego, Jan
Referee: Kalný, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7411
Keywords: soudní exekuce;správní exekuce;daňová exekuce;výkon rozhodnutí;exekuční titul;porovnání;souběh
Keywords in different language: judicial execution;administrative enforcement;tax enforcement;enforcement;enforcement order;comparison;fusion
Abstract: Tématem práce je porovnání exekuce správní a soudní. Práce se zabývá jednak historickým vývojem jak exekuce správní tak i soudní, a poté jednotlivými předpoklady jejich provedení. Zaměřuje se ale i na problematiku exekučních titulů a souběhu výkonů rozhodnutí. V neposlední řadě porovnává podmíky provedení exekuce správní a soudní.
Abstract in different language: The theme of the work is to compare administrative and judicial enforcement. The work deals with both the historical development as well as execution of administrative court, and then the individual requirements of their execution. But also focuses on the issue of titles and parallel execution of decisions. Finally, the performance compares Terms of use administrative and judicial enforcement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce323,27 kBAdobe PDFView/Open
Machova Nova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce4 kBUnknownView/Open
Machova Nova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce0 BUnknownView/Open
Machova Nova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce440,05 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.