Title: Výběr optimální konstelace družic v satelitních systémech určených pro navigaci
Other Titles: Optimal satellite selection for satellite navigation systems
Authors: Přinda, Tomáš
Advisor: Straka, Ondřej
Referee: Duník, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7435
Keywords: globální družicový polohový systém;GPS;Galileo;GLONASS;Compass;výběr satelitů;parametr geometrické přesnosti
Keywords in different language: global navigation satellite system;GPS;Galileo;GLONASS;Compass;satellite selection;geometric dilution of precision
Abstract: Práce se zabývá problémem odhadu polohy pomocí globálních družicových polohových systémů se zaměřením na problém výběru vhodných družic za účelem redukce výpočetní náročnosti samotného výpočtu polohy. V literatuře již existuje řada metod, zaměřených na výběr vhodných družic. Tato práce vybrané metody popisuje a porovnává je s ohledem na jejich numerickou náročnost a na jimi dosažený parametr geometrické přesnosti (GDOP). Dále je v práci jedna metoda výběru vhodných družic navržena. Práce uvádí u metod jejich algoritmy a metody porovnává prostřednictvím simulací. Na základě simulací pak předkládá doporučení pro volbu metod.
Abstract in different language: The thesis deals with the problem of positioning using the global navigation satellite system and focuses on the problem of satellite selection to reduce computational costs of position computation. In literature there are many methods treating this problem. The thesis describes and compares selected methods with respect to their computational complexity and geometric dilution of precision parameter they achieve. Further, a method for satellite selection is proposed in the thesis. The thesis describes algorithms of the methods and compares them using simulations. Based on the simulations, the thesis provides recommendations for selecting the methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Prinda.pdfPlný text práce3,44 MBAdobe PDFView/Open
prinda-v.pdfPosudek vedoucího práce340,69 kBAdobe PDFView/Open
prinda-o.pdfPosudek oponenta práce539,7 kBAdobe PDFView/Open
prinda-p.pdfPrůběh obhajoby práce166,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7435

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.