Title: Návrh osvětlovací soustavy
Other Titles: Designing of a lighting systems
Authors: Švarc, Jiří
Advisor: Mühlbacher, Jan
Referee: Benešová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7468
Keywords: osvětlovací soustava;měření osvětlení;technická zpráva;návrh;ekonomická bilance
Keywords in different language: lighting system;measuring of lighting;technical document;design;economic balance
Abstract: Předkládaná diplomová práce specifikuje školní prostory, učebny a tělocvičnu na základní škole v Karlových Varech Tuhnicích z hlediska návrhu elektrické osvětlovací soustavy. Nejprve je provedeno měření stávajícího osvětlení, dále pak je projektován technický návrh, a to ve čtyřech různých variantách. Následně je v práci popsán projekt vzájemného porovnání projektovaných návrhů a vypracovaná ekonomická a energetická bilance celkově navržené soustavy.
Abstract in different language: This technical graduation theses specifies school premises, classrooms and gym at the elementary school in Karlovy Vary Tuhnice from the view of designing of electrical lighting system. There is realized measuring of present lighting, then there is projected new designing at four different versions in this thesis. This project describes mutual comparison of all projected propositions and there is prepared economic and energetic balance of final designed system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_DP_Svarc_2013.pdfPlný text práce4,87 MBAdobe PDFView/Open
053643_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,69 kBAdobe PDFView/Open
053643_oponent.pdfPosudek oponenta práce579,88 kBAdobe PDFView/Open
053643_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce191 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.