Název: Návrh osvětlovací soustavy
Další názvy: Designing of a lighting systems
Autoři: Švarc, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Mühlbacher, Jan
Oponent: Benešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7468
Klíčová slova: osvětlovací soustava;měření osvětlení;technická zpráva;návrh;ekonomická bilance
Klíčová slova v dalším jazyce: lighting system;measuring of lighting;technical document;design;economic balance
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce specifikuje školní prostory, učebny a tělocvičnu na základní škole v Karlových Varech Tuhnicích z hlediska návrhu elektrické osvětlovací soustavy. Nejprve je provedeno měření stávajícího osvětlení, dále pak je projektován technický návrh, a to ve čtyřech různých variantách. Následně je v práci popsán projekt vzájemného porovnání projektovaných návrhů a vypracovaná ekonomická a energetická bilance celkově navržené soustavy.
Abstrakt v dalším jazyce: This technical graduation theses specifies school premises, classrooms and gym at the elementary school in Karlovy Vary Tuhnice from the view of designing of electrical lighting system. There is realized measuring of present lighting, then there is projected new designing at four different versions in this thesis. This project describes mutual comparison of all projected propositions and there is prepared economic and energetic balance of final designed system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
_DP_Svarc_2013.pdfPlný text práce4,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053643_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053643_oponent.pdfPosudek oponenta práce579,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053643_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce191 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7468

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.