Title: Ohřev vsázky elektromagnetickou indukcí ve "studeném kelímku"
Other Titles: Heating of the workpiece with elmag. induction in cold crucible
Authors: Heindl, Michal
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Rot, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7473
Keywords: teorie indukčního ohřevu;Maxwellovy rovnice;Poyntingův vektor;válcové vlnění;elektromagnetické vlnění;ISM;studený kelímek;tavení elektricky vodivých materiálů;tavení elektricky nevodivých materiálů;vitrifikace jaderného odpadu;energetická náročnost;užití v praxi
Keywords in different language: theory of induction heating;Maxwell´s equations;Poynting vector;cylindrical radiation;electromagnetic radiation;ISM;cold crucible;melting of electrical conductive materials;melting of electrical non-conductive materials;vitrification of nuclear waste;energy intensity;use in practice
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na pochopení problematiky ohřevu vsázky elektromagnetickou indukcí pomocí studeného kelímku. Tato technologie se používá pro bezkontaktní tavení kovů. První část se zabývá teorií elektromagnetického vlnění. V dalšíčásti je shrnuta historie a princip tavení ve studeném kelímku. Podrobně je zde popsáno tavení elektricky vodivých a nevodivých materiálů. V následující kapitole je provedena simulace studeného kelímku v 2D softwaru specializovaného na fyzikální pole. V závěru práce je provedena úvaha na energetickou náročnost tavení a užití studeného kelímku v praxi.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the understanding of heating of the workpiece by electromagnetic induction using a cold crucible. This technology is used for contactless melting metals. First chapter deals with theory of electromagnetic waves. Next chapter summarizes history and principle of melting in cold crucible. In detail is here described melting of electric conductive and non-conductive materials. The simulation of cold crucible in 2D software specializing in field of physical was performed in the next chapter. In the end,an essay on energy intensity of melting and use in practice was performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Michal Heindl.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
053649_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce408,61 kBAdobe PDFView/Open
053649_oponent.pdfPosudek oponenta práce388,94 kBAdobe PDFView/Open
053649_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.