Title: Optimalizace výrobního procesu
Other Titles: Optimization of the production process
Authors: Houlík, Jan
Advisor: Řeřicha, Tomáš
Referee: Soukup, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7478
Keywords: optimalizace;výroba;proces;zákazník;dodavatel;produkt;MRP;MRP II;ERP;OPT;JIT;štíhlá výroba;štíhlé pracoviště;Kaizen;5s
Keywords in different language: optimization;production;process;supplier;customer;product;MRP;MRP II;ERP;OPT;JIT;lean manufacturing;lean layout;Kaizen;5s
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizaci výrobního procesu. V první části jsou teoreticky popsány metody a zásady pro řízení podnikových procesů. V části druhé je pak od přijetí objednávky až po samotnou expedici popsán a zmapován průběh výrobní zakázky přípravku pro střední díl karoserie autobusu NCR ve společnosti MBtech Bohemia s.r.o. v Plzni. Na závěr se práce zabývá možnými návrhy optimalizace této zakázky.
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on the optimization of the production process. The first part of the diploma thesis describes the theoretical methods and principles for the management of the business processes. The second part of the thesis describes and maps the course of the production contract of an equipment from receipt of the order to the expedition for the middle part of the NCR bus body in the company MBtech Bohemia ltd in Pilsen. Conclusion covers the possible suggestions of optimization of this contract.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Jan Houlik.pdfPlný text práce4,77 MBAdobe PDFView/Open
053654_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce364,14 kBAdobe PDFView/Open
053654_oponent.pdfPosudek oponenta práce487,36 kBAdobe PDFView/Open
053654_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.