Title: Využití strukturálních analýz při charakterizaci tepelného rozkladu elektroizolačních materiálů
Other Titles: Utilization of structural analyses for characterization of thermal decomposition of electrical insulating materials
Authors: Babková, Petra
Advisor: Polanský, Radek
Referee: Pinkerová, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7491
Keywords: strukturální analýza;infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací;simultánní termická analýza;diferenční skenovací kalorimetrie;termogravimetrie;polyetylen-vinyl acetát;polyvinylchlorid;FT-IR;STA;DSC;TGA;PEVA;PVC
Keywords in different language: structural analysis;Fourier transform infrared spectrometry;simultaneous thermal analysis;differential scanning calorimetry;thermogravimetry;polyethylene-vinyl acetate;polyvinyl chloride;FT-IR;STA;DSC;TGA;PEVA;PVC
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím strukturálních analýz při charakterizaci tepelného rozkladu elektroizolačních materiálů pomocí infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací a simultánní termické analýzy. V první části je zpracováno základní rozdělení strukturálních analýz dle vybraných hledisek. Druhá část je zaměřena na podrobnější popis měřicích technik využitých během experimentu prováděného v rámci diplomové práce: termogravimetrii, diferenční skenovací kalorimetrii a infračervenou spektrometrii s Fourierovou transformací. V praktické části je nejprve popsán postup měření a charakterizovány vlastnosti vzorků polyetylen-vinyl acetátu (PEVA) a polyvinylchloridu (PVC) používaných k výrobě kabelových plášťů. Dále je věnována pozornost optimalizaci měřicího režimu aparatury Nicolet 380 a SDT Q600, po níž navazují vlastní měření dodaných vzorků. Následně je na základě získaných teoretických znalostí provedeno vyhodnocení získaných infračervených spekter a termogramů za účelem charakterizace průběhu tepelného rozkladu výše zmíněných elektroizolačních materiálů.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with utilization of structural analyses for characterization of thermal decomposition of electrical insulating materials using Fourier transform infrared spectrometry and simultaneous thermal analysis. The first part contains the classification of structural analyses according to selected aspects. The second part is focused on measurements used during experiment carried out within the diploma thesis: thermogravimetry, differential scanning calorimetry, simultaneous thermal analysis and Fourier transform infrared spectrometry. The practical part is initially devoted to description of measurement process and sample characterization of polyethylene-vinyl acetate and polyvinyl chloride that are used for electric cable insulation. Further the attention is paid to optimizing the measurement mode of the apparatus Nicolet 380 and SDT Q600, after that followed measurements of supplied samples. Subsequently acquired infrared spectra and thermograms are evaluated on the basis of gained theoretical knowledge in order to characterize thermal decomposition of before mentioned materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E11N0001P-Petra_Babkova.pdfPlný text práce4,11 MBAdobe PDFView/Open
053669_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce381,68 kBAdobe PDFView/Open
053669_oponent.pdfPosudek oponenta práce383,69 kBAdobe PDFView/Open
053669_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce204,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.