Název: Právní úprava zprostředkování zaměstnání
Další názvy: Legislation of employment mediation
Autoři: Kaluža, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Kostadinovová, Ilona
Oponent: Kolaříková, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7502
Klíčová slova: zprostředkování zaměstnání;úřad práce;agentura práce;uchazeč o zaměstnání;zaměstnanec;zaměstnavatel;zákon o zaměstnanosti;Ústavní soud;veřejná služba;evidence uchazečů o zaměstnání;legislativní proces;volný pohyb osob;evropské právo
Klíčová slova v dalším jazyce: employment legislation;labour office;job agency;job seeker;employee;employer;act of employment;Constitutional court;public service;records of job seekers;legislative process;european law
Abstrakt: Práce se věnuje současné i minulé úpravě zprostředkování zaměstnání. Jejím účelem je popsat a srovant ty instituty, které mají z pracovního práva přesah do práva sociálního zabezpečení. Důraz je kladen na zhodnocení praktických dopadů úpravy zejména na současné či potenciální uchazeče o zaměstnání a na obecnější úvahy nad procesem tvorby legislativy z této oblasti. Závěr je věnován krátkému vhledu do úpravy na úrovni EU týkající se agenturního zaměstnávání a zhodnocení dosažených poznatků včetně několika obecných úvah na téma zlepšení úrovně legislativní tvorby.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is dedicated to both present and previous legislation of employment mediation. Its purpose is to describe and compare those institutes that exceed from labor law to social security law. Emphasis is on critical review of practical impact of this legislation in relation to present or potential job seekers and on rather general thoughts regarding the legislative process. Ending is dedicated to brief insight into legislation on EU level regarding job agencies and critical review of achieved knowledge base including several general thoughts on the topic of improving the legislative process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPP) / Theses (DLL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP2013portal.pdfPlný text práce368,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaluza-1.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaluza-2.pdfPosudek oponenta práce262,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaluza Lukas.pdfPrůběh obhajoby práce335,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7502

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.