Title: Právní úprava zprostředkování zaměstnání
Other Titles: Legislation of employment mediation
Authors: Kaluža, Lukáš
Advisor: Kostadinovová, Ilona
Referee: Kolaříková, Dana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7502
Keywords: zprostředkování zaměstnání;úřad práce;agentura práce;uchazeč o zaměstnání;zaměstnanec;zaměstnavatel;zákon o zaměstnanosti;Ústavní soud;veřejná služba;evidence uchazečů o zaměstnání;legislativní proces;volný pohyb osob;evropské právo
Keywords in different language: employment legislation;labour office;job agency;job seeker;employee;employer;act of employment;Constitutional court;public service;records of job seekers;legislative process;european law
Abstract: Práce se věnuje současné i minulé úpravě zprostředkování zaměstnání. Jejím účelem je popsat a srovant ty instituty, které mají z pracovního práva přesah do práva sociálního zabezpečení. Důraz je kladen na zhodnocení praktických dopadů úpravy zejména na současné či potenciální uchazeče o zaměstnání a na obecnější úvahy nad procesem tvorby legislativy z této oblasti. Závěr je věnován krátkému vhledu do úpravy na úrovni EU týkající se agenturního zaměstnávání a zhodnocení dosažených poznatků včetně několika obecných úvah na téma zlepšení úrovně legislativní tvorby.
Abstract in different language: The thesis is dedicated to both present and previous legislation of employment mediation. Its purpose is to describe and compare those institutes that exceed from labor law to social security law. Emphasis is on critical review of practical impact of this legislation in relation to present or potential job seekers and on rather general thoughts regarding the legislative process. Ending is dedicated to brief insight into legislation on EU level regarding job agencies and critical review of achieved knowledge base including several general thoughts on the topic of improving the legislative process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2013portal.pdfPlný text práce368,05 kBAdobe PDFView/Open
Kaluza-1.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Kaluza-2.pdfPosudek oponenta práce262,4 kBAdobe PDFView/Open
Kaluza Lukas.pdfPrůběh obhajoby práce335,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.