Title: Zákaz diskriminace v zaměstnání a rovný přístup zaměstnavatele k zaměstnancům
Other Titles: Prohibition of discrimination in employment and equal approach of employer to employees
Authors: Kopecká, Ludmila
Advisor: Dittrich, Michal
Referee: Janák, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7505
Keywords: diskriminace;rovnost;rovné zacházení;pozitivní opatření;přímá diskriminace;nepřímá diskriminace;sexuální obtěžování;přenesení důkazního břemene
Keywords in different language: discrimination;equality;equal treatment;positive action;direkt disrcimination;indirect discrimination;shifting the proof burden
Abstract: Tématem diplomové práce je Zákaz diskriminace v zaměstnání a rovný přístup zaměstnavatele k zaměstnancům. Celá práce je rozčleněna do pěti základních kapitol, přičemž každá z nich je vždy dělena na další podkapitoly. Po úvodním nastínění cílů práce, následuje první kapitola, která vymezuje základní pojmy související s daným tématem. Jedná se o pojmy ?rovnost?, ?rovné zacházení? a ?diskriminace?, jejichž vysvětlení představuje základní pilíř pro pokračování v dalším výkladu této problematiky. Druhá kapitola podává přehled o rovném zacházení a zákazu diskriminace z pohledu mezinárodního práva a práva Evropské unie. Oblast týkající se mezinárodního práva stručně hodnotí úpravu zákazu diskriminace a rovného zacházení obsaženou v nejvýznamnějších mezinárodních dokumentech. Úprava na poli Evropské unie přibližuje jednak zásadní ustanovení primárního práva EU. Neméně důležité je rovněž vymezení obsahu stěžejních antidiskriminačních směrnic regulujících danou oblast. Tato nadnárodní úprava pak představuje důležité východisko pro další kapitolu, která se zaměřuje na českou právní úpravu zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zde je podáván ucelený obraz toho, jak se princip rovného zacházení a zákazu diskriminace promítá v nejdůležitějších právních předpisech ČR, které souvisejí s oblastí zaměstnanosti. Hlavní význam je připisován především úpravě obsažené v antidiskriminačním zákoně, který s účinností od 1. 9. 2009 představuje komplexní právní předpis týkající se dané problematiky. Součástí jsou i úvahy o tom, jaké změny by v současné právní úpravě měly nastat. V celkovém pořadí čtvrtá kapitola je věnována rovnému zacházení a diskriminaci z pohledu jednotlivých diskriminačních důvodů. Vzhledem k širokému záběru tohoto tématu je větší pozornost zaměřena pouze na dva z nich, a to pohlaví a zdravotní postižení. Závěrečná kapitola se týká právních prostředků ochrany před diskriminací, přičemž značná část této kapitoly se zabývá principem přenesení důkazního břemene, jelikož se jedná o velmi důležitý procesní institut v oblasti diskriminačních sporů.
Abstract in different language: The topic of thesis is The ban of discrimination in employment and equal access of the employer to his/her employees. This piece of work is divided into five main chapters, each of which is always divided into other sections. After the initial outlining of its goals, the thesis continues with the first chapter, which defines the basic concepts associated with the topic. These are the concepts of "equality", "equal treatment" and "discrimination" whose explanation is a fundamental pillar to continue in further interpretation of this issue. The second chapter provides an overview of equal treatment and ban of discrimination in terms of international law and European Union law. The area of international law briefly evaluates the discrimination ban and equal treatment adjustment which is contained in the most important international documents. Adjustments at the field of European Union goes closer to both the core provisions of EU primary law but it is as important as the definition of the content of all important anti-discrimination directives regulating the area. This multinational arrangement then represents an important basis for the next chapter, which focuses on the Czech legislation of the principle of equal treatment and discrimination ban. The chapter gives a complete picture of how the principle of equal treatment and discrimination ban is reflected in the most important legislation of the Czech Republic which are related to the area of employment. The main significance is primarily set to those provided in the Anti-Discrimination Act which with the efficiency to 1st September 2009 means a comprehensive law regarding this issue. It also includes reflections on what changes in the present legislation should occur. The fourth chapter is devoted to the equal treatment and discrimination from the perspective of particular discriminatory reasons. Due to the wide range of this topic more attention is focused on only the two of them, namely gender and disability. The final chapter covers the legal means of protection against discrimination, and a considerable part of this chapter deals with the principle of shifting the proof burden, since it is a very important process institute in the field of discrimination disputes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zakaz diskriminace v zamestnani a rovny pristup zamestnavatele k zamestnancum.pdfPlný text práce937,34 kBAdobe PDFView/Open
Kopecka Ludmila-1.pdfPosudek vedoucího práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Kopecka Ludmila-2.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Kopecka Ludmila.pdfPrůběh obhajoby práce434,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7505

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.