Title: Guerilla marketing a možnosti aplikace pro Techmania Science Center
Other Titles: Guerilla marketing and possibilities of its application in Techmania Science Center
Authors: Vlková, Daniela
Advisor: Hommerová, Dita
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7694
Keywords: guerilla marketing;guerillová kampaň;science center;Techmania;reklamní kampaň
Keywords in different language: guerilla marketing;guerilla campaign;science center;Techmania;advertising campaign
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na navržení guerilla marketingové kampaně pro Techmania Science Center v Plzni. Práce je rozdělena do několika kapitol, první kapitola představuje guerilla marketing obecně a jeho hlavní zásady. Další dvě kapitoly se zabývají analýzou a hodnocením guerillových kampaní, které byly realizovány v České republice a v zahraničních science centrech. Poslední, stěžejní kapitola je věnována teoretickému postupu přípravy reklamní kampaně a následnému návrhu guerillové kampaně pro Techmanii. Hlavním výstupem práce je samotný návrh kampaně, sestávající ze tří částí, dále pak odhad přibližných nákladů a výnosů celé kampaně.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on designing a guerrilla marketing campaign for Techmania Science Centre in Pilsen. The thesis is divided into several chapters, the first one presents guerrilla marketing and its main principles in general. The next two chapters deal with an analysis and evaluation of some guerrilla campaigns implemented both in the Czech Republic and science centres abroad. The last, principal chapter is dedicated to a theoretical process of preparation of an advertising campaign, followed by a project of my own guerrilla campaign for Techmania. The main output of the thesis is the guerrilla campaign project itself, consisting of three parts, then a rough estimate of campaign costs and profit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Vlkova_V.pdfPosudek vedoucího práce945,96 kBAdobe PDFView/Open
Vlkova_O.pdfPosudek oponenta práce913,34 kBAdobe PDFView/Open
Vlkova_P.jpgPrůběh obhajoby práce362,24 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7694

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.