Název: Guerilla marketing a možnosti aplikace pro Techmania Science Center
Další názvy: Guerilla marketing and possibilities of its application in Techmania Science Center
Autoři: Vlková, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Hommerová, Dita
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7694
Klíčová slova: guerilla marketing;guerillová kampaň;science center;Techmania;reklamní kampaň
Klíčová slova v dalším jazyce: guerilla marketing;guerilla campaign;science center;Techmania;advertising campaign
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na navržení guerilla marketingové kampaně pro Techmania Science Center v Plzni. Práce je rozdělena do několika kapitol, první kapitola představuje guerilla marketing obecně a jeho hlavní zásady. Další dvě kapitoly se zabývají analýzou a hodnocením guerillových kampaní, které byly realizovány v České republice a v zahraničních science centrech. Poslední, stěžejní kapitola je věnována teoretickému postupu přípravy reklamní kampaně a následnému návrhu guerillové kampaně pro Techmanii. Hlavním výstupem práce je samotný návrh kampaně, sestávající ze tří částí, dále pak odhad přibližných nákladů a výnosů celé kampaně.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on designing a guerrilla marketing campaign for Techmania Science Centre in Pilsen. The thesis is divided into several chapters, the first one presents guerrilla marketing and its main principles in general. The next two chapters deal with an analysis and evaluation of some guerrilla campaigns implemented both in the Czech Republic and science centres abroad. The last, principal chapter is dedicated to a theoretical process of preparation of an advertising campaign, followed by a project of my own guerrilla campaign for Techmania. The main output of the thesis is the guerrilla campaign project itself, consisting of three parts, then a rough estimate of campaign costs and profit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlkova_V.pdfPosudek vedoucího práce945,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlkova_O.pdfPosudek oponenta práce913,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlkova_P.jpgPrůběh obhajoby práce362,24 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7694

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.