Název: Analýza spokojenosti zákazníků v lázeňském zařízení
Další názvy: Research on customers´ satisfaction in a spa company
Autoři: Prajzlerová, Terezie
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7744
Klíčová slova: lázeňství;lázeňská místa;přírodní zdroje;spokojenost zákazníka;očekávání zákazníka;marketingový výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: spa;spa resort;natural resources;customer´s satisfaction;customer´s expectations;marketing research
Abstrakt: Bakalářská práce analyzuje spokojenost zákazníků ve vybraném lázeňském zařízení. Teoretická sekce poskytuje základ pro praktickou část. Zabývá se základními pojmy v cestovním ruchu, v lázeňství a v sektoru služeb. Dále řeší zákaznickou spokojenost a metody jejího měření. Praktická část charakterizuje vybranou lázeňskou společnost, v níž byl prováděn marketingový výzkum. Pomocí technik marketingového výzkumu byla zkoumána spokojenost hostů v tomto lázeňském zařízení. Podle zjištěných výsledků bylo navrženo několik zlepšujících opatření, jež by podle názorů hostů, měly vést k jejich vyšší spokojenosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis analyzes customers´ satisfaction in the selected spa establishment. The theoretical section provides the basis for the practical part. The former deals with basic concepts of tourism, the spa industry and service sector. It also addresses customers´ satisfaction and its measurement methods. The practical part describes a selected spa company where a marketing research was conducted. Using the techniques of marketing research the guest satisfaction has been studied in this spa establishment. According to the obtained results several improvements were proposed which in the opinion of guests should lead to higher satisfaction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prajzlerova_2013.pdfPlný text práce5,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prajzlerova v.PDFPosudek vedoucího práce213,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prajzlerova o.PDFPosudek oponenta práce214,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prajzlerova obh.PDFPrůběh obhajoby práce82,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7744

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.