Název: Genocida a trestání zločinů genocidy v mezinárodní politice
Další názvy: Genocide and the prosecution of its crimes in international politics
Autoři: Šťastná, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Oponent: Behenský, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7870
Klíčová slova: Norimberský proces;Tokijský proces;Mezinárodní trestní soud;SCSL;ICTY;ICTR;Odpovědnost za ochranu
Klíčová slova v dalším jazyce: Nuremberg Trial;Tokyo Trial;International Criminal Court;SCSL;ICTY;ICTR;Responsibility to Protect
Abstrakt: První část bakalářské práce na téma Genocida a trestání zločinů genocidy v mezinárodní politice se nejprve zabývá mezinárodními vojenskými tribunály, které byly vytvořené po ukončení 2. světové války - Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku a Mezinárodním vojenským tribunálem pro Dálný východ. V tomto oddíle se také věnuji ad hoc tribunálům, které byly zformované v 90. letech 20. století - Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro Rwandu. Nové tisíciletí přineslo vybudování dalšího ad hoc tribunálu, tedy Zvláštního soudu pro Sierra Leone, a také vytvoření prvního stálého Mezinárodního trestního soudu se sídlem v nizozemském Haagu. V další části práce představuji mezinárodní konvenci týkající se genocidy, tedy Úmluvu o zabránění a trestání zločinů genocidy. Součástí tohoto úseku je také polemika o genocidě jako důvodu intervence mezinárodního společenství navzdory principu suverenity. Nedílnou součástí této části je také koncept Responsibility to Protect. Organizace spojených národů přijala v roce 2005 koncept Odpovědnosti za ochranu (R2P), který se zabývá myšlenkou suverenity státu a intervencí do jeho vnitřních záležitostí.
Abstrakt v dalším jazyce: First part of my bachelor thesis "Genocide and the prosecution of its crimes in international politics" analyzes International Military Tribunals that were created after the end of WWII, namely the International Military Tribunal in Nuremberg and the International Military Tribunal for the Far East. In this part I also analyze ad hoc tribunals that were formed in the 90's - the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwanda. The new millennium brought the formation of another ad hoc tribunal, namely the Special Court for Sierra Leone and also the creation of the first permanent International Criminal Court residing in The Hague, the Netherlands. In the second part of my thesis, I present an international convention regarding genocide, namely the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. As a component of this part is also a disputation concerning genocide as a reason for intervention by the international community despite the principle of sovereignty. The concept of Responsibility to Protect is also an inseparable component. In 2005, the United Nations accepted this concept, which addresses the idea of a state's sovereignty and interventions into its internal affairs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Genocida a trestani zlocinu genocidy v mezinarodni politice.pdfPlný text práce555,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stastna_ved_bcMVVES.docxPosudek vedoucího práce43,15 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
STASTNA_OPO_MVVES.docPosudek oponenta práce47 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Andrea Stastna.pdfPrůběh obhajoby práce246,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7870

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.