Název: Zvláštní vztahy USA s UK od konce studené války
Další názvy: Special relations between US and the UK since the end of the Cold War
Autoři: Vostřáková, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Romancov, Michael
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7899
Klíčová slova: zvláštní vztahy;Velká Británie;Spojené státy americké;studená válka
Klíčová slova v dalším jazyce: special relations;Great Britain;United States of America;cold war
Abstrakt: Cílem bakalářské práce Zvláštní vztahy USA s UK od konce studené války bylo dokázat, že tyto vztahy mezi Velkou Británií a Spojenými státy americkými nikdy neexistovaly. V této práce nejdříve popisuji údajné zvláštní vztahy mezi Londýnem a Washingtonem, čím se vyznačují, a to již od 19. století. Poté jsou důkladně rozebírány v období po skončení studené války, převážně se zaměřuji na období po teroristických útocích na New York a Washington D. C., které proběhly 11. září 2001. Kritika těchto tzv. zvláštních vztahů je založena na dvou argumentech. Prvním argumentem je postoj obyvatelstva těchto zemí, jak vnímá tyto vztahy, druhým pak podobnost vztahů Velké Británie a Spojených států se vztahy Spojených států s ostatními zeměmi. Výsledkem je, že pokud si obyvatelstvo daných zemí nemyslí o vztahu své země s jinou zemí, že je zvláštní, a pokud jsou vztahy těchto dvou zemí podobné vztahům jedné ze zemí s jinými státy, tak vztah těchto dvou zemí, Velké Británie a Spojených států amerických, není zvláštní.
Abstrakt v dalším jazyce: Goal of this thesis Special Relations between the US and the UK since the end of Cold War was to prove that these relations between Great Britain and United States of America never existed. This paper first described the relationship between London and Washington, its features, since the 19th century. Then they are closely discused in the post-Cold War era, where I mainly concetrated on the aftermath of the terrorist attacks on New York and Washington DC, held on 11 September 2001. Criticism of these so called special relations was based on two arguments. The first argument is the attitude of the population of these countries, how they perceive this relationship, the second is similarity between the relationship of Great Britain and United States with relations of United States and other countries. The result is, that if the population of involved countries don´t think that relationships of their country with other is special, and if the relations of two countries are similar to relations which has one of the two countries with other states, the relationship of these two countries, Great Britain and United States of America, is not special.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Zvlastni vztahy.pdfPlný text práce304,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vostrakova_VED_MV-BAS.docxPosudek vedoucího práce40,58 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vostrakova_OPO_MV-BAS.docxPosudek oponenta práce30,96 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Marcela Vostrakova.pdfPrůběh obhajoby práce242,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7899

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.