Název: Giovanni Sartori a výběr z jeho díla
Další názvy: Giovanni Srtori, his life and selection of work
Autoři: Toušková, Ludmila
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Jurek, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7935
Klíčová slova: Giovanni Sartori;biografie;teorie demokracie;multikulturalismus;politické strany;stranické systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: Giovanni Sartori;biography;theory of democracy;multiculturalism;political parties;party system
Abstrakt: Má bakalářská práce je věnována jednomu z nejvýznamnějších politologických vědců 20. století, Giovanni Sartorimu. Cílem mé práce bylo především přinést alespoň z části ucelený obraz o přínosu a vlivu tohoto významného a uznávaného badatele současné politologické vědě. V první části své práce jsem věnovala pozornost jeho životu a profesním úspěchům. Následně jsem se zaměřila na jeho významná díla v oblastech teorie demokracie a fenoménu multikulturalismu. Největší pozornost však ve své práci věnuji Sartoriho typologii stranických systémů, jakož to jeho nejspíše nejznámější práci v oblasti politické vědy. Na závěr své práce představuji i kritiku této Sartoriho typologie jak tuzemském, tak zahraničním prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis presents one of the most important politics scientist of 20. century, Giovanni Sartori. Aim of my thesis contribute in the least partial coherent image about contribution and influence of this meaningful and noted research worker present politics science. The first part presents his life and professional successes. Further on is aim at his meaningful works in sphere of theory of democracy and multiculturalism phenomenon. The greatest attention in my work devote to typology of Sartori partial system, like one of his best known work in political science. Final part presents criticism this typology of Sartori in the inland and external area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARKA FINALKA 1.pdfPlný text práce377,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Touskova_VED_politologie.docxPosudek vedoucího práce42,39 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Touskova_bp_pol_opo.pdfPosudek oponenta práce593,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ludmila Touskova.pdfPrůběh obhajoby práce353,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7935

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.