Název: Komparace pravicového (klasického) libertarianismu a levicového (egalitárního) libertarianismu z hlediska sociální spravedlnosti.
Další názvy: Comparison of the right-wing (classical) libertarianism and left-wing (egalitarian) libertarianism in terms of social justice.
Autoři: Voves, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Mertl, Jiří
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7937
Klíčová slova: libertarianismus;egalitární libertarianismus;negativní svoboda;pozitivní svoboda;sociální spravedlnost;daně;Robert Nozick;Ludwig von Mises;Philippe Van Parijs;Peter Vallentyne
Klíčová slova v dalším jazyce: libertarianism;egalitarian libertarianism;negative liberty;positive liberty;social justice;taxes;Robert Nozick;Ludwig von Mises;Philippe Van Parijs;Peter Vallentyne
Abstrakt: Práce představuje dva odlišné přístupy v politické filosofii, které však oba vycházejí z práva na vlastnictví sama sebe. Prvním přístupem je libertarianismus, jež je představen díly rakouské školy a Roberta Nozicka. Druhým přístupem je pak egalitární, někdy také levicový libertarianismus, v němž jsou diskutovány nejdůležitější příspěvky zejména od Philippa Van Parijse, Michaela Otsuky, Petera Valentyna nebo Nicolause Tindemana. V práci jsou tyto dva přístupy komparovány z hlediska pojetí svobody. Je řešena problematika role státu ve společnosti, vlastnictví sama sebe a přivlastnění přírodních zdrojů, které oba směry považují za nutnou součást produktivní společnosti, nicméně jedni se domnívají, že přivlastněním přírodních zdrojů se stáváte jejich vlastníkem, zatímco druzí je stále považují za vlastnictví všech a proto požadují značné kompenzace pro ostatní členy společnosti z jejich používání.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper shows two different approaches to political philosophy which are both based on the principle of self-ownership. The first approach called libertarianism is demonstrated using the theory of the Austrian School as well as Robert Nozick?s work. The second approach employed is egalitarian libertarianism, sometimes called Left- Libertarianism, in which the most important contributions, mainly from Philippe Van Parijs, Michael Otsuka, Peter Vallentyne or Nicolaus Tindeman, are discussed. Those two approaches are compared in terms of the concept of freedom. The main issues such as the state?s role in society, self-ownership and gaining of natural resources are addressed which both approaches regard as a necessary element of a productive society. However, one approach emphasizes the homestead principle, while the second approach underscores that natural resources are owned by all members of society and for that reason they ask for compensation to other people in society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ale.pdfPlný text práce326,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voves_Ved_Pol.docxPosudek vedoucího práce45,16 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Voves_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce45,46 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Ales Voves.pdfPrůběh obhajoby práce318,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7937

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.