Název: Užití autorských děl v prostředí internetu
Další názvy: Fair use of copyright work on the Internet
Autoři: Hlaváček, Radek
Vedoucí práce/školitel: Žikovská, Petra
Oponent: Hák, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7961
Klíčová slova: autorské právo;Internet;užití autorských děl
Klíčová slova v dalším jazyce: copyright;Internet;fair use of copyright work
Abstrakt: Tato diplomová práce nejprve obecně popisuje základy autorského práva. Pojednal jsem též o kategoriích autorských děl, o historii autorského práva, Internetu a pramenech právní úpravy autorských práv v České republice. To mi posloužilo jako základ a úvod do prostředí autorskoprávní ochrany na Internetu. Následující část pak již konkrétněji pojednává o užití autorských děl, problémech s jejich užíváním a odpovědností jednotlivých účastníků sítě Internet.V části poslední jsem se pak pokusil přiblížit známé kauzy, jako je odmítnutí dohody ACTA, zavření největšího uložiště na světě Megaupload či spory Rapidsharu v Německou s místním ochranným svazem GEMA.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis generally describes the basics of copyright protection. Moreover, I also researched different categories of original work, copyright history and copyright legislation in the Czech Republic. Those findings helped me understand the copyright legislative environment on the Internet. The remaining chapters as the second part focuses more on concrete problems with obtaining copyrights on the Internet and the responsibilities of individual internet users.In the last part of this thesis, I focused on famous cases such as the rejection of the ACTA agreement, shut down of the world´s largest online data storage provider known as Megaupload, or the problems between Rapidshare and local association GEMA in Germany.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Radek Hlavacek.pdfPlný text práce786,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Hlavacek.pdfPosudek vedoucího práce661,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Hlavacek.pdfPosudek oponenta práce849,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Hlavacek.pdfPrůběh obhajoby práce275,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7961

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.