Název: Promlčení věcných práv k věcem cizím
Další názvy: Prescription of legal interests.
Autoři: Niebauer, David
Vedoucí práce/školitel: Pelech, Josef
Oponent: Spurný, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7998
Klíčová slova: věcná práva k věcem cizím;promlčení;věcná práva;promlčecí doba;zástavní právo;zadržovací právo;podzástavní právo;věcná břemena;služebnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: jura in re;prescription;legal interests;prescription period;right of lien;right of retainer;rights of using;servitus
Abstrakt: V úvodní části je definován pojem samotných věcných práv k věcem cizím. V následujících kapitolách, které tvoří největší část práce, je popsán historický vývoj věcných práv k věcem cizím a jejich promlčení od dob římského práva, přes středověk až po současnou právní úpravu. Při popisu současné právní úpravy promlčení věcných práv k věcem cizím byla zakomponována judikatura i názory odborné veřejnosti.Závěr práce je věnován právní úpravě promlčení věcných práv k věcem cizím v novém občanském zákoníku, který nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Poslední kapitola je věnována srovnání současné právní úpravy s právní úpravou v novém občanském zákoníku. Úplný závěr práce obsahuje vlastní náhled autora práce na přínos nového občanského zákoníku.
Abstrakt v dalším jazyce: At the beginning of the thesis is defined concept of jura in re. Following chapters, which are the most extensive, are devoted to historical development of jura in re from Roman Law over the Middle Ages to current legislation. Chapter on current legislation contains jurisdiction and view of legal interests.At the end of the thesis is compared current legislation and legal form in the new Civil Code, which comes in operation 1st January 2014. Conclusion includes author's opinion of issues on the new Civil Code.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomovaprace.pdfPlný text práce617,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Niebauer.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Niebauer.pdfPosudek oponenta práce881,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Niebauer.pdfPrůběh obhajoby práce263,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7998

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.