Název: Návrh a realizace pohybových činností na rozvoj rychlostních schopností žáků 1. stupně základních škol.
Další názvy: Designing and implementating motion activities to develop primary pupils' speed abilities.
Autoři: Ježdíková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Kavalířová, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8034
Klíčová slova: rychlostní schopnosti;pohybové schopnosti;pohybové hry;mladší školní věk;tělesný vývoj;motorický vývoj;psychický vývoj;hodnocení her;organizace her
Klíčová slova v dalším jazyce: skills of speed;speed abilities;movement skills;movement activities;movement games;middle childhood;physical development;development of motor skills;evaluation of games
Abstrakt: Teoretická část diplomové práce popisuje fyzický a psychický stav a vývoj dětí ve věku 6 až 10 let a věnuje se pohybovým schopnostem se zaměřením na schopnosti rychlostní a jejich rozvoj. Dále teoretická část rozebírá pohybové hry a činnosti, s uvedením metod rozvoje rychlostních schopností, didaktická doporučení, význam pohybových her a proces hry od výběru, přes organizaci, průběh až po hodnocení. Praktická část obsahuje soubor her pro rozvoj rychlostních schopností, vyzkoušených v praxi, jako možný zdroj inspirace vyučujících tělesné výchovy.
Abstrakt v dalším jazyce: Theoretical part first describes physical and mental condition and changes happening between sixth and tenth year of children's age, then focuses on movement skills, particularly skills of speed and developments of those and lastly details movement oriented games and activities describing techniques for improvement skill of speed, pedagogical recommendations, importance of movement oriented games and activities, and end to end process to manage game starting from selection of right game, preparation, active game control, to evaluation. Thesis contains set of games aimed at development of movement skills that are tested in real life, as possible source of inspiration of teacher.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JezdikovaK-DP-2013.pdfPlný text práce12,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JEZDIKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce132,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JEZDIKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce918,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JEZDIKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce278,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8034

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.