Název: Úroveň motorických schopností u dětí se sluchovým postižením pomocí testové baterie MABC 2.
Další názvy: The level of the motor abilities of the children with hearing handicap.
Autoři: Vinterlíková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Čepička, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8051
Klíčová slova: koordinační schopnosti;motorické schopnosti;testová baterie;sluchově postižené dětí;neslyšící;nedoslýchavý
Klíčová slova v dalším jazyce: coordination abillities;motor abilities;test battery;child with hearing impairment;deaf children
Abstrakt: V práci jsme sledovali a porovnávali koordinační úroveň žáků neslyšících a nedoslýchavých. Prostřednictvím testu MABC2 jsme získali data na začátku školního roku a poté nastala tříměsíční pohybová terapie. Zhruba v únoru jsme žáky opět otestovali a výsledky porovnali s daty vstupními. Díky výsledkům víme, že koordinace neslyšících se liší v určitých oblastech od nedoslýchavých a že tříměsíční pohybová terapie pomohla zvýšit koordinační úroveň dětí.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work we studied and compared the level of coordination by deaf and hard of hearing pupils. Through test MABC2 we obtained data at the beginning of the school year and then came three months of physical therapy. Around February we tested the students again and the results compared with data input. Based on the results, we know that coordination of deaf is in some areas different from hard of hearing and three months physical therapy helped increase the level of coordination of children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vinterlikova Martina DP..pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VINTERLIKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce123,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VINTERLIKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce150,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VINTERLIKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce206,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8051

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.