Title: Vnímání celku a jeho částí u předškolních dětí
Other Titles: Perception of the entirety and its parts in preschool age
Authors: Janošťáková, Michaela
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8178
Keywords: předškolní vzdělávání;předškolní věk;hra;předmatematické aktivity v předškolním věku;vnímání celku a jeho částí;kompozice;dekompozice
Keywords in different language: preschool education;preschool age;game;mathematical abilities of children;perception of the entirety and its parts;composition;decomposition
Abstract: Bakalářská práce s názvem Vnímání celku a jeho částí v předškolním věku je řazena do tří částí. První teoretická část se zabývá Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, pojmem dítě předškolního věku, hrou, vnímáním, vývojem uvědomování si celku a částí, typy aktivit u dětí a obsahuje zásobník možných příkladů užití při činnostech v mateřských školách. Druhá část je metodologická, ve které jsou stanoveny cíle experimentu, použité metody, podmínky experimentu a kritéria hodnocení. Třetí část je praktická, věnovaná výzkumu. Obsahuje test zrakové analýzy a syntézy a tři vybrané činnosti ověřené v praxi.
Abstract in different language: My bachelor´s work topic is "The Perception of the Entirety and Its Parts by Preschool Age Children". It is divided into three parts. The first is theoretical and deals with defining terms such as preschool child, Framework educational program for pre-school education, game, perception, development of awareness of the entirety and its parts and types of child?s activities. It also includes several examples of application in nursery. Second part is methodological. This section introduces the targets of the experiment, used methods, requirements of the experiment and criterions of the evaluation. Third part is practical and it is dedicated to research. It contains a test of visual analysis and synthesis and three selected activities that were verified in practise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
Janostakova - ved..pdfPosudek vedoucího práce94,09 kBAdobe PDFView/Open
XVII. Oponentni posudek bakalarske prace_ Janostakova.pdfPosudek oponenta práce41,48 kBAdobe PDFView/Open
Janostakova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce44,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.