Název: Vnímání celku a jeho částí u předškolních dětí
Další názvy: Perception of the entirety and its parts in preschool age
Autoři: Janošťáková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8178
Klíčová slova: předškolní vzdělávání;předškolní věk;hra;předmatematické aktivity v předškolním věku;vnímání celku a jeho částí;kompozice;dekompozice
Klíčová slova v dalším jazyce: preschool education;preschool age;game;mathematical abilities of children;perception of the entirety and its parts;composition;decomposition
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Vnímání celku a jeho částí v předškolním věku je řazena do tří částí. První teoretická část se zabývá Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, pojmem dítě předškolního věku, hrou, vnímáním, vývojem uvědomování si celku a částí, typy aktivit u dětí a obsahuje zásobník možných příkladů užití při činnostech v mateřských školách. Druhá část je metodologická, ve které jsou stanoveny cíle experimentu, použité metody, podmínky experimentu a kritéria hodnocení. Třetí část je praktická, věnovaná výzkumu. Obsahuje test zrakové analýzy a syntézy a tři vybrané činnosti ověřené v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor´s work topic is "The Perception of the Entirety and Its Parts by Preschool Age Children". It is divided into three parts. The first is theoretical and deals with defining terms such as preschool child, Framework educational program for pre-school education, game, perception, development of awareness of the entirety and its parts and types of child?s activities. It also includes several examples of application in nursery. Second part is methodological. This section introduces the targets of the experiment, used methods, requirements of the experiment and criterions of the evaluation. Third part is practical and it is dedicated to research. It contains a test of visual analysis and synthesis and three selected activities that were verified in practise.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janostakova - ved..pdfPosudek vedoucího práce94,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
XVII. Oponentni posudek bakalarske prace_ Janostakova.pdfPosudek oponenta práce41,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janostakova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce44,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8178

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.