Název: Řízení o přestupcích ve světle soudní judikatury
Další názvy: Proceedings for offenses from the viewpoint of court judicature
Autoři: Maleček, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Malast, Jan
Oponent: Kuchynka, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8316
Klíčová slova: zákon o přestupcích;správní řád;řízení o přestupcích
Klíčová slova v dalším jazyce: act on transgressions;administrative order;transgressions proceedings
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá specifiky řízení o přestupcích se zohledněním judikatury a jejího vlivu na tuto problematiku. V první kapitole se autor věnuje vztahu zákona o přestupcích a správního řádu. Druhou kapitolu této práce tvoří rozbor zákonných ustanovení vymezujících přestupkové řízení chronologicky od počátku (domnělého spáchání přestupku). Třetí kapitola zohledňuje problematiku zkrácených řízení. V kapitole čtvrté autor pojednává o vlivu judikatury na řízení o přestupcích. Vzhledem ke spatřovaným nedostatkům aktuální právní úpravy pak autor v kapitole páté popisuje jím navrhované změny.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work deals with specifications of transgressions proceedings with regard to the judicature acts and their influence on this question. The second chapter of this work is created by the analysis of legal provisions defining transgressions proceedings chronologically from the beginning (supposed transgress commitment).The third chapter regards the questions of summary proceedings.In the fourth chapter the author deals with influence of the judicature acts on transgressions proceedings. Regarding found absence of the actual legal regulations the author describes amendments proposed by himself in the fifth chapter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KSP) / Theses (DAL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Malecek.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Malecek-Malast.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Malecek-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Malecek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce609,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8316

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.