Title: Řízení o přestupcích ve světle soudní judikatury
Other Titles: Proceedings for offenses from the viewpoint of court judicature
Authors: Maleček, Ladislav
Advisor: Malast, Jan
Referee: Kuchynka, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8316
Keywords: zákon o přestupcích;správní řád;řízení o přestupcích
Keywords in different language: act on transgressions;administrative order;transgressions proceedings
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá specifiky řízení o přestupcích se zohledněním judikatury a jejího vlivu na tuto problematiku. V první kapitole se autor věnuje vztahu zákona o přestupcích a správního řádu. Druhou kapitolu této práce tvoří rozbor zákonných ustanovení vymezujících přestupkové řízení chronologicky od počátku (domnělého spáchání přestupku). Třetí kapitola zohledňuje problematiku zkrácených řízení. V kapitole čtvrté autor pojednává o vlivu judikatury na řízení o přestupcích. Vzhledem ke spatřovaným nedostatkům aktuální právní úpravy pak autor v kapitole páté popisuje jím navrhované změny.
Abstract in different language: This diploma work deals with specifications of transgressions proceedings with regard to the judicature acts and their influence on this question. The second chapter of this work is created by the analysis of legal provisions defining transgressions proceedings chronologically from the beginning (supposed transgress commitment).The third chapter regards the questions of summary proceedings.In the fourth chapter the author deals with influence of the judicature acts on transgressions proceedings. Regarding found absence of the actual legal regulations the author describes amendments proposed by himself in the fifth chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Malecek.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
DP-Malecek-Malast.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
DP-Malecek-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
DP-Malecek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce609,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.