Title: Vzdělávací procesy v podniku
Other Titles: Educational process in company
Authors: Bradová, Veronika
Advisor: Dvořáková, Věra
Referee: Jermář, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8391
Keywords: vzdělávací proces;podnik;vstupní školení;efektivita
Keywords in different language: educational process;enterprise;initial training;efficiency
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného stavu v oblasti vstupního vzdělávání pracovníků v akciové společnosti TeliaCall a na základě této analýzy, teoretických poznatků a výsledků dotazníkového šetření navrhnout opatření vedoucí k zefektivnění tohoto vzdělávacího procesu v podniku. Úvodní část, tzv. teoretická, obsahuje základní cíle, definuje pojem vzdělávání zaměstnanců a uvádí metody vzdělávání pracovníků. Další část je zaměřena na strukturu Call Centra Skupiny ČEZ, představení společností ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. a TeliaCall, a.s a to jak po finanční, tak po organizační stránce. Důležitou součástí bakalářské práce je vyhodnocení dotazníkového šetření. V závěru práce jsou navržena opatření pro zefektivnění vstupního vzdělávacího procesu a úspory nákladů na vstupní školení.
Abstract in different language: The thesis is focused on the analysis of the current state of the initial worker's training in the TeliaCall joint-stock company. This work will suggest measures to increase in efficiency of the educational process in this enterprise on the basis of analysis, theoretical knowledge, and survey results. The introductory part, so called theoretical, contains basic objectives, defines employee training and presents training methods. Further section focuses on the structure of the call center CEZ Group, introduces CEZ Customer Services, LLC. and TeliaCall, joint-stock company both the financial and organizational terms. An important part of the thesis is to evaluate the survey. In conclusion, these are measures designed to increase efficiency of the initial educational process and cost savings in initial training.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Veronika Bradova.pdfPlný text práce7,97 MBAdobe PDFView/Open
BP_bradova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
BP_bradova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
BP_bradova.PDFPrůběh obhajoby práce144,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8391

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.