Název: Daseinsanalýza Medarda Bosse
Další názvy: Medard Boss´s Daseinsanalysis
Autoři: Králová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Schuster, Radek
Oponent: Polák, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8810
Klíčová slova: daseinsanalýza;Medard Boss;fenomenologie;psychoterapie;výklad snů
Klíčová slova v dalším jazyce: daseinsanalysis;Medard Boss;phenomenology;psychotherapy;interpretation of dreams
Abstrakt: Práce se zabývá výkladem psychoterapeutického směru daseinsanalýza, za jehož zakladatele je považován psychiatr a psychoterapeut Medard Boss. Tento směr vychází z fenomenologie Edmunda Husserla a fundamentální ontologie Martina Heideggera, jejichž podstata je v práci popsána. V popisu daseinanalýzy je uvedena nejprve obecná část, poté její zaměření na psychosomatiku a psychoterapii a nechybí ani kritika Freudovy psychoanalýzy. Podrobně se zde uvádí také informace o Bossově životě a jeho publikacích. Důležitou součástí je i výklad snů z daseinsanalytického hlediska, který je doplněn příklady snů. Práce vychází z detailního prostudování primární a sekundární literatury, ve které se objevují i cizojazyčné zdroje. Jedná se o celkové shrnutí a objasnění této problematiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the interpretation of the psychotherapeutic direction daseinsanalysis, whose founder is considered to be a psychiatrist and psychotherapist Medard Boss. This direction is based on the phenomenology of Edmund Husserl and Martin Heidegger's fundamental ontology, the nature of which is described in the work. The description of daseinsanalysis is presented in the first general part, then its focus on psychosomatic medicine and psychotherapy, and there is criticism of Freud's psychoanalysis. In detail, here also provides information about Bosse´s life and his publications. The important part is to interpret the dreams of daseinsanalytical point of view, which is supplemented by examples of dreams. The work is based on a detailed study of primary and secondary literature, which are primary and secondary sources. This is a general summary and clarification of this issue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Daseinsanalyza Medarda Bosse.pdfPlný text práce348,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janska_Schuster.docxPosudek vedoucího práce52,42 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Janska_Polak.rtfPosudek oponenta práce876,84 kBRTFZobrazit/otevřít
Janska_Adela.pdfPrůběh obhajoby práce592,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8810

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.