Title: Daseinsanalýza Medarda Bosse
Other Titles: Medard Boss´s Daseinsanalysis
Authors: Králová, Adéla
Advisor: Schuster, Radek
Referee: Polák, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8810
Keywords: daseinsanalýza;Medard Boss;fenomenologie;psychoterapie;výklad snů
Keywords in different language: daseinsanalysis;Medard Boss;phenomenology;psychotherapy;interpretation of dreams
Abstract: Práce se zabývá výkladem psychoterapeutického směru daseinsanalýza, za jehož zakladatele je považován psychiatr a psychoterapeut Medard Boss. Tento směr vychází z fenomenologie Edmunda Husserla a fundamentální ontologie Martina Heideggera, jejichž podstata je v práci popsána. V popisu daseinanalýzy je uvedena nejprve obecná část, poté její zaměření na psychosomatiku a psychoterapii a nechybí ani kritika Freudovy psychoanalýzy. Podrobně se zde uvádí také informace o Bossově životě a jeho publikacích. Důležitou součástí je i výklad snů z daseinsanalytického hlediska, který je doplněn příklady snů. Práce vychází z detailního prostudování primární a sekundární literatury, ve které se objevují i cizojazyčné zdroje. Jedná se o celkové shrnutí a objasnění této problematiky.
Abstract in different language: The work deals with the interpretation of the psychotherapeutic direction daseinsanalysis, whose founder is considered to be a psychiatrist and psychotherapist Medard Boss. This direction is based on the phenomenology of Edmund Husserl and Martin Heidegger's fundamental ontology, the nature of which is described in the work. The description of daseinsanalysis is presented in the first general part, then its focus on psychosomatic medicine and psychotherapy, and there is criticism of Freud's psychoanalysis. In detail, here also provides information about Bosse´s life and his publications. The important part is to interpret the dreams of daseinsanalytical point of view, which is supplemented by examples of dreams. The work is based on a detailed study of primary and secondary literature, which are primary and secondary sources. This is a general summary and clarification of this issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daseinsanalyza Medarda Bosse.pdfPlný text práce348,71 kBAdobe PDFView/Open
Janska_Schuster.docxPosudek vedoucího práce52,42 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Janska_Polak.rtfPosudek oponenta práce876,84 kBRTFView/Open
Janska_Adela.pdfPrůběh obhajoby práce592,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8810

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.