Title: Friedrich Nietzsche a jeho kritika křesťanství a náboženství
Other Titles: Friedrich Nietzsche and his critique of Christianity and religion
Authors: Votavová, Pavla
Advisor: Stark, Stanislav
Referee: Kratochvíl, Miloš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8824
Keywords: Friedrich Nietzsche;morálka;křesťanství;náboženství;vůle;smrt boha;nihilismus;nadčlověk;soucit;bůh
Keywords in different language: Friedrich Nietzsche;morality;christianity;religion;will;death of god;nihilism;Super-human;compassion;god
Abstract: Cílem této bakalářské práce je představit a podrobit analýze tu část Nietzscheho filosofie, která se týká náboženství a křesťanství. S touto otázkou rovněž úzce souvisí problém morálky, smrti boha, nihilismu a v neposlední řadě také téma nadčlověka, o kterých bude též pojednáno. Tato práce by měla nastínit Nietzscheho postoj k náboženství, který se jeví jako jednostranný, útočný a agresivní, a pokusit se zdůvodnit, proč bylo právě křesťanství tím důvodem, který jej vedl k rozporuplnému a tolik diskutovanému postoji. Pokusíme se zjistit, jaké skutečnosti stály za tím, že přestože vyrůstal ve věřící rodině, víru zavrhl a choval k ní zřejmou nenávist. Přestože toto téma bylo již několikrát rozebráno, objevují se stále nové úhly pohledu a proto si tato práce klade za cíl vytvořit ucelený pohled na danou problematiku a pokusit se o nový úhel pohledu.
Abstract in different language: The objective of this thesis is to present and analyse the part of Nietzsche's philosophy, that deals with the criticism of religion and Christianity. The problem of morality, death of God, nihilism and the Super-human theme, also related to this question, will also be discussed. This thesis should describe Nietzsche's attitude towards religion that appears as bias, offensive and aggressive and should try to justify why Christianity was the reason that led him towards a much debated, contradictory attitude. We will try to find out which factors were responsible for his rejection of, and obvious hatred towards faith, despite the fact that he grew up in a religious family. Although this theme has been discussed several times already, there are new perspectives still emerging, and therefore this thesis aims to create a comprehensive overview and tries to find a new point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Votavova.pdfPlný text práce664,09 kBAdobe PDFView/Open
votavova_stark.docxPosudek vedoucího práce49,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
VotavovaP_Kratochvil.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFView/Open
Votavova_Pavla.pdfPrůběh obhajoby práce541,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8824

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.