Title: Ekologická etika
Other Titles: Environmental ethics
Authors: Urbanová, Šárka
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Lukešová, Anna
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8854
Keywords: ekologická etika;příroda;biocentrismus;vlastní hodnota;dobro
Keywords in different language: environmental ethics;nature;biocentrism;intrinsic value;good
Abstract: První kapitola této práce odráží současnou situaci ekologické krize, příčiny jejího vzniku, jejích kořenů a především vztah člověka k přírodě. Ekologická etika, která vznikla na základě ekologické krize, je představena ve druhé kapitole. Jsou zde popsány čtyři hlavní postoje ekologické etiky, jejich koncepty a představitelé. Nejvyšší pozornost je věnována Paulu Taylorovi a jeho pojetí biocentrismu. Třetí kapitola popisuje strategie, kterými se ekologická etika snaží dosáhnout udržitelnosti života.
Abstract in different language: The problem of environmental crisis is not possible to ignore. The first chapter of this thesis is focused to present situation of environmental crisis, to the causes of its rise, the roots of environmental crisis and mainly to man´s relationship to nature. Environmental ethics, which was established as a reaction to the fact of environmental crisis, is presented in chapter two. In this chapter there are described four main overlooks of environmental ethics, their concepts and persons by which these concepts are represented. Special attention is focused to Paul Taylor and his conception of biocentrism. In the third chapter there are outlined the strategies, that environmental ethics use to reach the sustainability of life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Urbanova_Sarka_2013.pdfPlný text práce409,36 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova_Kratochvil.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
BP Urbanova_Lukesova.pdfPosudek oponenta práce242,09 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova_Sarka.pdfPrůběh obhajoby práce375,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.