Title: Preromantismus a jeho rysy v Rousseauově Julii aneb Nové Heloise a Goethově Utrpení mladého Werthera
Other Titles: The Pre-romanticism and Rousseau´s Julie or the New Heloise / Goethe´s Sorrows of Young Werther
Authors: Vokáčová, Tereza
Advisor: Blahutková, Daniela
Referee: Neupauer, Eduard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8863
Keywords: preromantismus;Johann Wolfgang Goethe;Jean Jacques Rousseau;osvícenství;román v dopisech;příroda;láska;melancholie;kritika
Keywords in different language: pre-romanticism;Johann Wolfgang Goethe;Jean Jacques Rousseau;enlightenment;epistolary novel;nature;love;melancholy;criticism
Abstract: Bakalářská práce nejprve podá obecné vymezení pojmu preromantismus. Poté vymezí preromantismus historicky (poukáže na jeho projevy v osvícenské kultuře 18. století). Popíše specifika literárního preromantismu (žánry, témata, typické literární motivy) a představí významné autory a díla, chápaná dnes jako preromantická. Větší pozornost bude věnována zejména osobnosti J.J. Rousseaua a (mladého) J.W.Goetha a filozofickému a historickému kontextu jejich tvorby. V další části práce budou rysy preromantismu, definované potud obecně, ukázány na Rousseauově a Goethově románě. Autorka se zamyslí nad tím, v jakém smyslu jsou tato díla "sentimentálními romány", co autorům umožňovala zachytit dopisová forma románu, jaký étos prozrazuje Rousseaův příběh lásky a jaký Goethův. Pozornost bude věnována dále rozboru Rousseauovy a Goethovy tematizace přírody, specifikům postav (muž - žena) či např. motivu láska - smrt.
Abstract in different language: My bachelor thesis is focused on pre-romanticism in the work The Sorrows of young Werther by Johann Wolfgang Goethe and Julie, or New Heloise by Jean-Jacques Rousseau. The main goal is detailed study of both books and searching for the elements of pre-romantics literature in the text. It is necessary to prove or to disprove the fact that The Sorrows of young Werther and Julie, or New Heloise are pre-romanticism prose. After that it follows comparison of both novels from several different aspects, e.g. epistolary novel, main characters and their story, supporting characters and their importance, setting for the story, time perspective, importance of nature and intensity of emotion, and ultimately social criticism. My bachelor thesis also describes both writers ? Johann Wolfgang Goethe and Jean-Jacques Rousseau. It deals with their life, work, circumstances of the creation and autobiographical elements in these books. The last important aspect of my bachelor thesis is the question of pre-romanticism, brief description of this period, its importance and expert opinions on it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce538,69 kBAdobe PDFView/Open
Vokacova_Blahutkova.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFView/Open
BP - oponent Neupauer - Vokacova.docPosudek oponenta práce59,5 kBMicrosoft WordView/Open
Vokacova_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce326,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.