Název: Ústavněprávní ochrana menšin
Další názvy: Constitutional legal protection of minority
Autoři: Pospíšilová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Forejtová, Monika
Oponent: Vokrojová, Renáta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8930
Klíčová slova: majorita;menšina;ochrana;ústava;Listina základních práv a svobod;Evropská unie;OSN;judikatura;zákony;práva
Klíčová slova v dalším jazyce: majority;minority;protection;constitution;Charter of fundamental rights and freedoms;European union;UN;jurisdiction;legislation;rights
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá ústavněprávní ochranou menšin. První kapitola je zaměřena na vysvětlení pojmu menšina z různých pohledů. Druhá kapitola se zabývá historickým vývojem ochrany menšin. V další kapitole se zabývám ochranou menšin v České republice. V posledních dvou kapitolách uvádím příklad judikatury, která se zabývá menšinami, a jaká je jejich ochrana v Evropské Unii.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deal with constitutional protect of minority. First chapter is oriented to explain conception of minority from different ways. Second chapter deal with historical development of minority. In the next chapter I deal with protect of minority in the Czech republic. In two last chapters I mention examples of jurisdiction and what is their protection in European Union.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace_pospisilovaR09M0653P.pdfPlný text práce730,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pospisilova FO.pdfPosudek vedoucího práce692,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pospisilova VO.pdfPosudek oponenta práce385,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pospisilova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce332,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8930

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.