Title: Základní principy Ústavy ČR
Other Titles: Basic principles of the Constitution of the Czech Republic
Authors: Vaňáčová, Markéta
Advisor: Vostrá, Zuzana
Referee: Tomeš, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8941
Keywords: princip;Ústava České republiky;ústavnost České republiky;svoboda;rovnost;suverenita lidu;dělba moci;lidská práva;Spolková republika Německo
Keywords in different language: principle;Constitution of Czech republic;constitutionality of Czech republic;freedom;equality;popular sovereignty;separation of powers;human rights;Federal republic of Germany
Abstract: Diplomová práce nejprve seznámí s pojmem ústavního principu z různých pohledů a jeho vlivem na jednoduché právo. Dále popisuje vývoj vybraných ústavních principů v novodobých českých resp. československých dějinách po roce 1918. Jádro této práce tvoří kapitola třetí, která se věnuje konkrétním principům Ústavy České republiky. Jsou zde rozebírány vybrané ústavní principy, blíže se pak tedy věnuje pozornost již jen principu svobody, principu rovnosti, principu suverenity lidu, principu dělby moci a na závěr je popsán princip celkové koncepce lidských práv. Diplomová práce se v poslední části zabývá komparací s vybranými principy Základního zákona Spolkové republiky Německo.
Abstract in different language: Firstly, this thesis introduces the concept of constitutional principle from different perspectives and its impact on the simple law. It also describes the development of selected constitutional principles of the modern Czech or Czechoslovakian history after 1918. The crucial part of this thesis is chapter three, which deals with the particular constitutional principles of the Czech Republic. Selected constitutional principles are analysed focusing on the principle of freedom, equality, popular sovereignty, the principle of separation of powers and in the end the constitutional principle of human rights. The last part deals with the comparison of selected principles of the Basic law for the Federal Republic of Germany.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Marketa Vanacova.pdfPlný text práce861,09 kBAdobe PDFView/Open
Vanacova HO.pdfPosudek vedoucího práce710,47 kBAdobe PDFView/Open
Vanacova TO.pdfPosudek oponenta práce770,42 kBAdobe PDFView/Open
Vanacova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce452,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8941

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.