Název: Základní principy Ústavy ČR
Další názvy: Basic principles of the Constitution of the Czech Republic
Autoři: Vaňáčová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Vostrá, Zuzana
Oponent: Tomeš, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8941
Klíčová slova: princip;Ústava České republiky;ústavnost České republiky;svoboda;rovnost;suverenita lidu;dělba moci;lidská práva;Spolková republika Německo
Klíčová slova v dalším jazyce: principle;Constitution of Czech republic;constitutionality of Czech republic;freedom;equality;popular sovereignty;separation of powers;human rights;Federal republic of Germany
Abstrakt: Diplomová práce nejprve seznámí s pojmem ústavního principu z různých pohledů a jeho vlivem na jednoduché právo. Dále popisuje vývoj vybraných ústavních principů v novodobých českých resp. československých dějinách po roce 1918. Jádro této práce tvoří kapitola třetí, která se věnuje konkrétním principům Ústavy České republiky. Jsou zde rozebírány vybrané ústavní principy, blíže se pak tedy věnuje pozornost již jen principu svobody, principu rovnosti, principu suverenity lidu, principu dělby moci a na závěr je popsán princip celkové koncepce lidských práv. Diplomová práce se v poslední části zabývá komparací s vybranými principy Základního zákona Spolkové republiky Německo.
Abstrakt v dalším jazyce: Firstly, this thesis introduces the concept of constitutional principle from different perspectives and its impact on the simple law. It also describes the development of selected constitutional principles of the modern Czech or Czechoslovakian history after 1918. The crucial part of this thesis is chapter three, which deals with the particular constitutional principles of the Czech Republic. Selected constitutional principles are analysed focusing on the principle of freedom, equality, popular sovereignty, the principle of separation of powers and in the end the constitutional principle of human rights. The last part deals with the comparison of selected principles of the Basic law for the Federal Republic of Germany.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Marketa Vanacova.pdfPlný text práce861,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanacova HO.pdfPosudek vedoucího práce710,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanacova TO.pdfPosudek oponenta práce770,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanacova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce452,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8941

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.