Název: Nestandardní aplikační úlohy v matematice
Další názvy: Non-standard applying exercises in mathematics
Autoři: Stanisavljevičová, Marika
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8959
Klíčová slova: nestandardní úloha;matematická úloha;slovní úloha;analýza učebnic
Klíčová slova v dalším jazyce: non-standard exercise;mathematical exercise;verbal exercise;analyse of coursebooks
Abstrakt: V diplomové práci s názvem Nestandardní aplikační úlohy v matematice se zabývám rozdělením matematických úloh a stručnou charakteristikou slovních úloh. Hlavním cílem práce je však vysvětlit pojem nestandardní úloha, rozdělit úlohy podle jednotlivých typů a zjistit, v jaké míře jsou zastoupeny v učebnicích a pracovních sešitech pro první stupeň základních škol. Dalším bodem je zavádění netradičních úloh do výuky matematiky ve 4. ročníku základní školy.
Abstrakt v dalším jazyce: In the thesis named Non-standard applying exercises in mathematics I deal with partition of mathematical tasks and brief verbal tasks characteristic. Main aim is explanation of non-standard exercise conception, division according to types and finding the volume of them in coursebooks and workbooks for the infant schools. Another item of the thesis is introduction of non-standard exercises into the lessons of mathematics in the fourth year of the infant school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Marika_Stanisavljevicova_2013.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanisavljevicova - ved..pdfPosudek vedoucího práce131,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
XII. Oponentni posudek diplomove prace_Marika.pdfPosudek oponenta práce45,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stanisavljevicova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce78,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8959

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.