Title: Nestandardní aplikační úlohy v matematice
Other Titles: Non-standard applying exercises in mathematics
Authors: Stanisavljevičová, Marika
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8959
Keywords: nestandardní úloha;matematická úloha;slovní úloha;analýza učebnic
Keywords in different language: non-standard exercise;mathematical exercise;verbal exercise;analyse of coursebooks
Abstract: V diplomové práci s názvem Nestandardní aplikační úlohy v matematice se zabývám rozdělením matematických úloh a stručnou charakteristikou slovních úloh. Hlavním cílem práce je však vysvětlit pojem nestandardní úloha, rozdělit úlohy podle jednotlivých typů a zjistit, v jaké míře jsou zastoupeny v učebnicích a pracovních sešitech pro první stupeň základních škol. Dalším bodem je zavádění netradičních úloh do výuky matematiky ve 4. ročníku základní školy.
Abstract in different language: In the thesis named Non-standard applying exercises in mathematics I deal with partition of mathematical tasks and brief verbal tasks characteristic. Main aim is explanation of non-standard exercise conception, division according to types and finding the volume of them in coursebooks and workbooks for the infant schools. Another item of the thesis is introduction of non-standard exercises into the lessons of mathematics in the fourth year of the infant school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Marika_Stanisavljevicova_2013.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Stanisavljevicova - ved..pdfPosudek vedoucího práce131,57 kBAdobe PDFView/Open
XII. Oponentni posudek diplomove prace_Marika.pdfPosudek oponenta práce45,13 kBAdobe PDFView/Open
Stanisavljevicova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce78,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.