Název: Vliv hlasové edukace na sebepercepci hlasu u pedagogů mateřských škol
Další názvy: The Effects of Vocal Education on Kindergarten Teachers? Self-Perception of Voice
Autoři: Králíčková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Sovová, Pavla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9007
Klíčová slova: hlas;předškolní pedagog;fyziologie hlasu;sebepercepce;hlasová hygiena
Klíčová slova v dalším jazyce: voice;preschool teacher;physiology of voice;self-perception;vocal hygiene
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda je sebepercepce hlasu učitelů mateřských škol závislá na jejich vzdělání. V teoretické části uvádím krátký popis fyziologie hlasu a věnuji se popisu práce učitele mateřské školy jakoţto hlasového profesionála. Dále zde uvádím zásady hlasové hygieny a věnuji se hlasové sebe-precepci. V části praktické se věnuji výzkumu. Provedla jsem dotazníkové šetření pomocí upraveného dotazníku VHI (Voice handicap index). Dotazník jsem doplnila o otázky, které byly pro můj výzkum podstatné. Zjistila jsem, ţe vzdělání nemá vliv na hlasové sebevnímání. Jinak tomu je u učitelů, kteří se zúčastnili jakéhokoliv dalšího vzdělání, které se týkalo přímo hlasu a hlasové hygieny. Tito učitelé dokáţí lépe popsat své problémy s hlasem a spíše si je včas uvědomí.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to establish whether kindergarten teachers? self-perception of voice depends on their education. In the theoretical part, I present a short description of the physiology of human voice as well as a description of the work of kindergarten teachers as representatives of professional voice users. I list the rules of vocal hygiene and discuss self-perception of voice. The practical part is dedicated to research. I have conducted a questionnaire survey using an adjusted VHI (Voice handicap index) questionnaire. I added questions which were essential to my research. I have established that education has no effect on voice self-perception. However, teachers who have participated on voice and vocal hygiene training in the past can better describe their vocal complaints and become aware of them more readily.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Kralickova Katerina 2013.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralickova VP.pdfPosudek vedoucího práce32,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kralickova OP.pdfPosudek oponenta práce33,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralickova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9007

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.