Title: Rozdílnost pohledů studentů a absolventů FPE ZČU na přínos studia Učitelství pro MŠ
Other Titles: The difference for students and graduates of the University of West Bohemia benefit programs for teachers for kindergarten
Authors: Koželuh, Ondřej
Advisor: Sovová, Pavla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9008
Keywords: kvalita výuky;srovnání pohledů;předškolní pedagogika
Keywords in different language: quality of teaching;comparing perspectives;preschool education
Abstract: Tématem bakalářské práce je srovnání pohledů studentů a absolventů na kvalitu a přínos oboru Učitelství pro mateřské školy vzhledem k praxi. Teoretická část je zaměřena na obecné vymezení pojmu kvalitní vysoká škola, na pohled na vnitřní evaluační proces na ZČU a na krátké přiblížení oboru Učitelství pro MŠ. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak, a případně v čem, se liší pohledy studentů a absolventů na přínos oboru. Otázkou také bylo, jak jsou které předměty užitečné. V práci jsou zpracovány názory osmnácti respondentek, z čehož je čtrnáct studentek a čtyři absolventky studia. Výzkumnou metodou byla tzv. autorská půlhodinka, na kterou navázala tzv. focus group.
Abstract in different language: Topic of this thesis is to compare the perspectives of students and graduates on the quality and contribution to the field of Teaching kindergarten due to practice. The theoretical part is focused on the general definition of quality high school, to look at the internal evaluation process for UWB and short-field approach to Teaching kindergarten. The aim of this study was to determine how, and if, so what are different perspectives of students and graduates in the contribution to the industry. Another question was how the objects are useful. In this thesis are processed opinions of eighteen respondents, of which fourteen were students and four graduates. The research method was called copyright half hour, which was followed by the focus group.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_-_Ondrej_Kozeluh.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Kozeluh VP.pdfPosudek vedoucího práce48,89 kBAdobe PDFView/Open
Kozeluh OP.pdfPosudek oponenta práce31,98 kBAdobe PDFView/Open
Kozeluh O.pdfPrůběh obhajoby práce12,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.