Název: Vliv stavu povrchu na únavovou a statickou pevnost lepeného spoje
Další názvy: Influence of Surface Condition on the Fatigue and Static Strength of the Bonded Joint
Autoři: Veselý, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Beneš, Petr
Šimeček, Jiří
Barták, Jiří
Oponent: Kaiser, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9338
Klíčová slova: lepidlo;adheze;koheze;smáčivost;lepený spoj;pevnost v tahu;pevnost ve smyku;únava
Klíčová slova v dalším jazyce: adhesive;adhesion;cohesion;wettability;bonded joint;tensile strength;shear strength;fatigue
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje obecnou teorii o lepidlech a únavě lepených spojů. Teoretická část se věnuje základnímu rozdělení lepidel, porovnání techniky lepení s jinými technikami a popisu normativních zkoušek prováděných na lepidlech. Praktická část obsahuje zpracované výsledky z jednotlivých zkoušek se třemi různými drsnostmi v kombinaci s kyanoakrylátovým lepidlem a lepidlem na bázi MS polymerů.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis contains a general theory of glue and fatigue adhesive joints. The theoretical part deals with the basic division of glues, compare bonding technique with other techniques and describe normative tests on glues. The practical part contains the processed results of the individual tests with three different roughness in combination with cyanoacrylate glue and glue based on MS polymer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE Jakub Vesely.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Vesely.tifPosudek vedoucího práce114,17 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Vesely.tifPosudek oponenta práce194,23 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Vesely.tifPrůběh obhajoby práce42,57 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9338

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.