Title: Maďaři a Poláci v české literatuře 10.-12. století
Other Titles: Hungarians and Poles in the Czech literature from 10 to 12 century
Authors: Polívková, Pavla
Advisor: Novotný, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9354
Keywords: Maďaři;Poláci;česká literatura;10.-12. století;Kosmova kronika;Kosmas;hagiografie;panovníci;bitvy;sv. Vojtěch;otroctví
Keywords in different language: Hungarians;Poles;czech literature;10th-12th century;Cosmas chronicle;Kosmas;hagiography;kings;battles;st. Vojtěch;slavery
Abstract: Práce zkoumá, jak se promítl aspekt Uher a Polska do české literatury 10. až počátku 12. století. Rozsah práce neumožňuje zkoumat všechny písemné prameny vznikající v této době, tj. listiny atp. Zaměřuje se pouze na kroniky a tehdejší hagiografii. Ze stejné příčiny se nezabývá ani Kosmovými pokračovateli. Český stát se nevyvíjel izolovaně. Docházelo k mnohým sňatkům mezi dynastiemi těchto států. Mimo to je spojovala dobyvačná politika, obchodní vztahy atp. Jak Polsko, tak Uhry zasahovaly do českých záležitostí, polský panovník Boleslav Chrabrý se dokonce na krátký čas zmocnil v Čechách vlády. Diplomová práce popisuje, které z těchto záležitostí byly do zkoumaných pramenů promítnuty, v jakém rozsahu, a zároveň hodnotí jejich faktografickou přesnost. Závěry byly uvedeny do příčinných vtahů. Nakonec jsou srovnány oba velké celky, tj. hagiografie a Kosmova kronika.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to research the effect of Hungarian and Polish aspect on the Czech literature between 10th and the beginning of 12th century. The extent of this thesis does not allow researching all the written sources created during this period, i.e. charters, et cetera. It focuses merely on chronicles and hagiography of that time. It does not deal with Cosmas?s followers for the same reason. The Czech State did not develop in isolation. Many marriages between dynasties of surrounding countries occurred. Moreover, they were connected by their conquering policy, business relations, etc. Both Poland and Hungary interfered with Czech matters, Polish monarch Boleslav Chrabrý (Boleslav I the Brave) even seized the government over the Czech country for a short time. The thesis describes, which of these matters were reflected in the researched sources and to what extent, and it also evaluates their factual accuracy. The conclusions were put into casual relations. Eventually, both large complexes, the hagiography and the Cosmas´s chronicle, are compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce560,72 kBAdobe PDFView/Open
polivkova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce34,92 kBAdobe PDFView/Open
polivkova_viktora.pdfPosudek oponenta práce209,88 kBAdobe PDFView/Open
polivkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce154,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.