Název: Předškolní výchova v Chánově (Pohled do minulosti - Přítomnost - Vize budoucnosti) Je šance pro obnovu mateřské školy ?
Další názvy: Pre-school Education in Chanov (Hindsight Present ? Future Vision) Is There a Chance for Reopening of Kindergarten?
Autoři: Vlasáková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Jakoubek, Marek
Oponent: Zíková, Tereza
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9467
Klíčová slova: Sociální vyloučení;Rom;vzdělávání;předškolní výchova;kulturní vzorce;integrace;životní styl;nezaměstnanost;rodina;komunitní práce
Klíčová slova v dalším jazyce: Social exclusion;Rom;education;preschool education;cultural patterns;integration;lifestyle;unemployment;family;community work
Abstrakt: Ústředním tématem práce jsou možnosti a vztah Romů ke vzdělávání, zejména předškolnímu. Tato oblast není novodobým problémem a je jedním s bodů, které jsou souhrnně nazývány " romská probleamtika". Cílem práce bylo podívat se na problematiku z pohledu minulých 34 let, kdy došlo k důležitým společenským změnám s vlivem na změnu životního stylu, a kdy je za příčinu neúspěchu pokládána absence předškolního vzdělávání.
Abstrakt v dalším jazyce: The central theme of the work relationship and the possibilities of Roma to education, particularly pre-school. This area is not a modern problem and one of the points that are collectively called "Romany issues". The aim was to look at issues from the perspective of the past 34 years, when the major social changes affecting the lifestyle change, and when it is considered as the cause of the failure of the absence of pre-school education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Jitka Vlasakova.pdfPlný text práce883,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlasakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce970,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlasakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlasakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce361,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9467

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.