Title: Hřbitov jako specifická forma veřejného prostoru: případ hřbitova v Bolevci
Other Titles: The cemetery as a specific form of public space: the case of the cemetery in Bolevec
Authors: Husáková, Marcela
Advisor: Sosna, Daniel
Referee: Jakoubek, Marek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9478
Keywords: hřbitovy;veřejný prostor;sociální reprezentace;respondent;vnímání;Bolevec
Keywords in different language: cemeteries;public space;social reprezentation;respondent;peception;Bolevec
Abstract: Bakalářská práce mapuje význam hřbitova jako specifického typu sociálního prostoru a jak jej vnímají návštěvníci. Byl prováděn výzkum, který byl především tvořen polostrukturovanými rozhovory a nezúčastněným pozorováním na plzeňském hřbitově v Bolevci. Data byla analyzována pomocí kvalitativní analýzy, textového editoru Mircosoft Word podle Nancy La Pelle. Výsledky výzkumu ukazují, že hřbitov je místem ambivalentním. Vnímání hřbitovů jeho návštěvníky je nejvíce ovlivněno zvyky, které byly prováděny v rodině dotazovaného.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the problem, what kind of place is a cemetery in the public space, but also how the cemetery is perceived by visitors. The research was made, it is a main part was consisted by semistructured interview and by non-participating observation in cemetery of Bolevec in Pilsen. The dates were analyzed with the method of qualitative data analysis using the text editor Mircosoft Word by Nancy La Pelle. In the research results we found that the cemetery is ambivalent place. The perception of the cemeteries by their visitors is most influenced by habits which were conducted in the interviewee?s family.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Husakova_Marcela.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Husakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Husakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Husakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce490,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.