Název: Hřbitov jako specifická forma veřejného prostoru: případ hřbitova v Bolevci
Další názvy: The cemetery as a specific form of public space: the case of the cemetery in Bolevec
Autoři: Husáková, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Sosna, Daniel
Oponent: Jakoubek, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9478
Klíčová slova: hřbitovy;veřejný prostor;sociální reprezentace;respondent;vnímání;Bolevec
Klíčová slova v dalším jazyce: cemeteries;public space;social reprezentation;respondent;peception;Bolevec
Abstrakt: Bakalářská práce mapuje význam hřbitova jako specifického typu sociálního prostoru a jak jej vnímají návštěvníci. Byl prováděn výzkum, který byl především tvořen polostrukturovanými rozhovory a nezúčastněným pozorováním na plzeňském hřbitově v Bolevci. Data byla analyzována pomocí kvalitativní analýzy, textového editoru Mircosoft Word podle Nancy La Pelle. Výsledky výzkumu ukazují, že hřbitov je místem ambivalentním. Vnímání hřbitovů jeho návštěvníky je nejvíce ovlivněno zvyky, které byly prováděny v rodině dotazovaného.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the problem, what kind of place is a cemetery in the public space, but also how the cemetery is perceived by visitors. The research was made, it is a main part was consisted by semistructured interview and by non-participating observation in cemetery of Bolevec in Pilsen. The dates were analyzed with the method of qualitative data analysis using the text editor Mircosoft Word by Nancy La Pelle. In the research results we found that the cemetery is ambivalent place. The perception of the cemeteries by their visitors is most influenced by habits which were conducted in the interviewee?s family.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Husakova_Marcela.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Husakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Husakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Husakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce490,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9478

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.