Název: Vztah lidské populace a souboru jejích kosterních pozůstatků: vznik kosterních souborů
Další názvy: Relationship between human populations and their skeletal remains: the origin of skeletal samples
Autoři: Vinčálek, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Galeta, Patrik
Oponent: Brůžek, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9493
Klíčová slova: kosterní soubor;lidská populace;vznik kosterního souboru;pohřební ritus;antropologie
Klíčová slova v dalším jazyce: skeletal sample;human population;origin of skeletal sample;funeral rite;anthropology
Abstrakt: Vznik kosterních souborů je podmíněn biologickou smrtí jednice a tedy ovlivněn celým komplexem demografických, kulturních, fyzicko-geografických a samozřejmě i ekologických faktorů. Jedná se o dlouhodobý proces, na jehož konci je kosterní soubor. Výsledné složení kosterního souboru je přímo závislé na faktorech, které na něj v jednotlivých fázích procesu působí. Jedná se o jakousi soustavu filtru, které v různých fázích propouštějí pouze část z původního celku. Pro účely této práce se zaměřím pouze na ty faktory, které jsou podstatné pro vznik kosterních souborů a souvisí s přístupem populace k souboru mrtvých. Tedy zejména na faktory demografické a kulturní - související s pohřebním ritem. K tomu je však nutné podotknout, že i tyto faktory jsou přímo závislé na fyzicko-geografických faktorech a zároveň podléhají socio-kulturním změnám v průběhu času.
Abstrakt v dalším jazyce: The origin of skeletal sample is subject to biological death of man and thus affected the whole complex demographic, cultural, physical-geographical and ecological factors of course. This is a long-term process, at the end of the skeletal file. The resulting composition of skeletal file is directly dependent on the factors that influence it in various phases process works. It is a kind of filter, which at different stages are released only a portion of the main unit. On the purposes of this paper will focus only on those factors that are essential for the formation of skeletal and files related to the access of the population to file the dead. So especially on demographic and cultural factors related to the funeral rites. This is however to be noted that these factors are directly related to the physical-geographical factors and are subject to a socio-cultural changes-us over time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vincalek2013.pdfPlný text práce870,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vincalek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vincalek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vincalek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce414,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9493

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.