Title: Důchodové systémy ve vybraných zemích
Other Titles: Retirement systems for selected countries
Authors: Chovancová, Hana
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Vlažná, Radka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9830
Keywords: důchod;důchodový systém;udržitelnost;srovnání;reforma
Keywords in different language: retirement;retirement systems;sustainability;comparison;reform
Abstract: Předložená práce se zabývá důchodovými systémy ve vybraných zemích včetně důchodového systému v České republice. Popis důchodových systémů je zároveň i jedním z dílčích cílů práce, který slouží jako východisko pro hlavní cíl této práce, a to navržení udržitelného důchodového systému. Teoretická část práce obsahuje obecné poznatky z oblasti sociální politiky a historický vývoj důchodových systémů. V praktické části práce je detailně popsán důchodový systém v České republice. Následuje popis důchodových systémů v jiných zemích, konkrétně v Německu, Číně, USA a Nizozemsku, který je zakončen jejich stručným srovnáním. Dále se práce zabývá udržitelností stávajícího systému, která se opírá o aktuální ekonomická data a prognózy populačního vývoje České republiky. Komparativním srovnáním důchodových systémů ve vybraných zemích včetně České republiky bylo zjištěno, že téměř všechny tyto země bez ohledu na zavedený systém se v současné době potýkají s klesající úhrnnou plodností, což v budoucnu vyústí v problémy se zabezpečením důchodů kvůli nízkému podílu ekonomicky aktivní populace. Primárním cílem by tedy měla být motivace lidí k vyšší plodnosti, která by zajistila stabilní poměr ekonomicky aktivní populace. Na základě tohoto poznatku byl vytvořen návrh udržitelného důchodového systému, který kombinuje historicky osvědčený model zabezpečení na stáří vlastními dětmi a minimální důchod garantující jistou míru sociální solidarity.
Abstract in different language: The thesis is about pension systems actually implemented in selected countries including a pension system of the Czech Republic. Description of the pension systems is also one of the secondary goals of the work, which serves as a basis for the primary goal of the thesis ? draft of a sustainable pension system. The theoretical part contains general knowledge of social policy and historical development of pension systems. In the practical part the pension system of the Czech Republic is described in detail followed by a description of pension systems in other countries, namely Germany, China, United States of America and the Netherlands, and a brief comparison of the above listed countries. The work also deals with the sustainability of the current Czech pension system which is based on economic and demographic data and forecasts of the Czech population. By comparison analysis of the pension systems described in the thesis it was discovered that almost all selected countries regardless of their actually implemented systems suffer from constant decrease of the fertility rate, which will result in major problems with securing pensions payments in the future due to a low ratio of productive people in the population. Therefore the primary objective of any sustainable pension system should be to encourage people to higher fertility so that a stable productive population ratio can be achieved. Based on these findings a draft of a sustainable pension system was created combining historically proven elderly care model relying on person?s own children support and minimum pensions that would guarantee a certain level of social solidarity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Chovancova.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
chovancova.pdfPosudek vedoucího práce898,08 kBAdobe PDFView/Open
chovancova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce598,4 kBAdobe PDFView/Open
chovancova.PDFPrůběh obhajoby práce190,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.