Název: Využití softwaru dynamické geometrie při výuce geometrických zobrazení
Další názvy: Use of the software of dynamic geometry while teaching about geometric projections
Autoři: Žáková, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Tomiczková, Světlana
Oponent: Honzík, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9838
Klíčová slova: geometrická zobrazení;GeoGebra;pracovní listy
Klíčová slova v dalším jazyce: geometric projection;GeoGebra;worksheets
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na výuku geometrických zobrazení na zá- kladní a střední škole za pomoci dynamického softwaru Geogebra. V rámci práce jsou sestaveny a ovřeny pracovní listy na osovou a středovou souměrnost. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První je věnována základním pojmům týkající se všech geometrických zobrazení.Druhá kapitola mapuje geometrické softwary používané u nás z hlediska jejich výhod a nevýhod při užívání ve školách. V třetí a čtvrté kapitole jsou uvedeny vlastnosti osové a středové souměrnosti, řešení a komentáře k pracovním listům, které jsou v příloze práce. Pátá kapitola je pojata jako námět na práci s nadanými žáky, obsahuje zadání pro středoškolskou odbornou činnost a ukázku dvou prací, které vznikly od mým vedením.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of the thesis is teaching about geometric projections at primary and secondary schools using the dynamic software Geogebra. The worksheets on axial and central symmetries form the part of the work. The thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with the key words concerning all geometric projections. The second one is the survey of geometric software used in our country from the point of view of their advantages and disadvantages when used at schools. The third and the fourth chapters focus on the properties of axial and central symmetries, solutions and explanations to the worksheets that form the supplement of the work. The fth part of the work is kind of a suggestion for working with talented students, it includes the assignments for secondary schools and the extracts of two projects worked out under my supervision.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dip_prace.pdfPlný text práce11,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Zakova.pdfPosudek vedoucího práce173,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Zakova.pdfPosudek oponenta práce162,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Zakova.pdfPrůběh obhajoby práce43,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9838

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.