Název: Postavení a působnost krajů v ČR
Další názvy: The status and scope of regions in the Czech republic
Autoři: Kučinská, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Valeš, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9857
Klíčová slova: správní právo;veřejná správa;územní samospráva;územní členění;krajské zřízení;orgány kraje;samostatná působnost;přenesená působnost;postavení kraje;kontrola a dozor nad činností kraje
Klíčová slova v dalším jazyce: administrative law;administration;territorial self-government;territorial subdivision;regional constituting;regional bodies;independent power;devolved power;position of the regional authority;inspection and supervision of regional authorities
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na celkový přehled vyšších územně samosprávných celků v České republice. Pozornost je především věnována postavení a působnosti krajů. Úvodní část se zabývá vymezením nejdůležitějších pojmů, které souvisí s krajským zřízením. Včetně obecné charakteristiky obcí. Součástí úvodní části je také historický vývoj krajské správy, včetně reformy veřejné správy. Dále je práce zaměřena na právní úpravu územně samosprávných celků, zejména na zákon o krajích. Podstatnou částí diplomové práce je krajské zřízení, jeho charakteristika, postavení, právní úprava a především samostatná a přenesená působnost, včetně působnosti jeho orgánů. Cílem této práce je poskytnout čtenářům celkový pře hled o krajích se zaměřením na jejich postavení a působnost.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the overview of higher territorially self-governing units in the Czech Republic. The attention is primarily devoted to the position and competence of regional authorities. The introductory part deals with the specification of key concepts related to the regional constituting, including the general characteristic of municipalities. Historical development of the regional administration, including its reform is part of the introductory part as well. Furthermore, the thesis is concentrated to the legislation of territorially self-governing units, particularly the Regional Authority Act. The substantial part of my thesis is regional system of government, its characteristic, position, legislation and primarily the independent and devolved power, including that of its organs. The aim of this thesis is to provide the readers with an overview of regional authorities with focusing on their position and competence.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Postaveni a pusobnost kraju v CR.pdfPlný text práce991,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucinska - posudek ved.pracePosudek vedoucího práce405,11 kBUnknownZobrazit/otevřít
Kucinska - oponent DP.pdfPosudek oponenta práce395,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucinska - protokol DPPrůběh obhajoby práce291,29 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9857

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.