Název: Vývoj struktury osídlení Karlovarského kraje od 30. let 20. století do současnosti
Další názvy: The development of structure settlement in Karlovy Vary region since 30s of 20th century to the present
Autoři: Brodníček, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Matušková, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9870
Klíčová slova: osídlení;urbanizace;Karlovarský kraj;zaniklé vesnice;počet obyvatel
Klíčová slova v dalším jazyce: settlement;urbanization;Carlsbad region;extinct villages;population
Abstrakt: V této bakalářské práce je cílem posoudit vývoj struktury osídlení v Karlovarském kraji od třicátých let 20. Století až do dnes. Především popisuje období předválečné, odsun německého obyvatelstva a začátek 21. Století. Dále jsou v práci popsány zaniklé vesnice a důvody jejich zániku. Mezi hlavní ukazatele osídlení byla zvolena hustota obyvatel, která byla využita k porovnání mezi okresy a správních oblastí obcí s rozšířenou působností v kraji. Dalšími ukazateli jsou rozdílný počet obyvatel a to jak v absolutních hodnotách, tak i relativních a národnostní proměna. Karlovarský kraj prodělal vysokou míru urbanizace. Dnes je druhý nejvíce urbanizovaným krajem. Hlavní důvod byl odsun německého obyvatelstva a následné dosídlení kraje Čechy a Slováky, kteří se hlavně stěhovali do větších měst. K této proměně dopomohla také nízká úroveň dopravního spojení do menších osad. V centrech správních oblastí obce s rozšířenou působností žije nad 50% všech obyvatel žijících na daném území.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this bachelor?s work is to assess development of populating structure in Carlsbad region since the thirtieth years in the twentieth century up to this day. Above all it describes lapse of time pre-war, discplacement of German population and the start of twenty-first century. Next in the work are described vanished villages and reasons for vanishing itself. Among main indexes was chosen population density which was used to compare between districts and administrative regions with extended authority in region. Other indexes are different number of population both in absolute and relative figures and national change. Carlsbad region has experienced high measure of urbanization. Today is Carlsbad region the second most urbanized region. The main reason for that was resettlement of German population and populating by Czechs and Slovaks afterwards who moved mostly into the major towns. Also low level of traffic to smaller villages helped for this change. In the centers of administrative regions with extended authority live above 50% of all population in the very area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP (2).pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BRODNICEK_V.pdfPosudek vedoucího práce874,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BRODNICEK_O.pdfPosudek oponenta práce888,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
brod p.pdfPrůběh obhajoby práce235,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9870

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.