Title: Vyučování anglického jazyka prostřednictvím dětské literatury
Other Titles: Teaching English Language through Children´s Literature
Authors: Lerchová, Veronika
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10545
Keywords: dětská literatura;vyučování;autentické materiály;ponaučení;osvojení jazyka;představivost;výběr literárního díla;přístupy k vyučování skrz literatury;plán hodiny
Keywords in different language: children's literature;teaching;authentic materials;lessons;language acquisition;imagination;literary work selection;approaches to using literature;lesson plan
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vyučováním anglického jazyka prostřednictvím dětské literatury. Teoretická část se zabývá definicí termínu ?dětská literatura?, jejím historickým vývojem a pozicí ve školním kurikulu. Převážně se však zabývá důvody vaužívání dětské literatury v hodinách anglického jazyka a prací učitelů s dětskou literaturou při hodinách angličtiny. Praktická část se zabývá výzkumem, který byl realizován prostřednictvím dotazníků na gymnáziu a zabýval se postoji student k myšlence výuky anglického jazyka prostřednictvím dětské literatury. Jak dále vyplývá z výzkumu, studenti si myslí, že tato myšlenka je prospěšná, avšak sami navrhují některé důležité změny, které by se měly vzít v potaz.
Abstract in different language: This thesis deals with the topic of teaching English through children?s literature.In the theoretical background charter, the term children?s literature is briefly described as well as its historical development and the position in school curriculum. The major focus is on the reasons of using children?s literature in English language classes and teachers? working with children?s literature. The research is described in practical part of the thesis. It was realized in the grammar school by a questionnaire and focused on students? attitudes towards the idea of learning English through children?s literature. As it emerges from the results, students think that the idea is an interesting one with only some relevant suggestions to change.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace done.pdfPlný text práce749,1 kBAdobe PDFView/Open
Lerchova V.pdfPosudek vedoucího práce90,56 kBAdobe PDFView/Open
Lerchova O.pdfPosudek oponenta práce145,89 kBAdobe PDFView/Open
Lerchova P.pdfPrůběh obhajoby práce40,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.